m -48- Voorts stelt de heer de Visser voor om in de motie aan de overweging "dat er van jaar tot jaar een aanzienlijke toename is van het scheepvaartverkeer op het Hollandsch Diep, Haringvliet en Volkerak" toe te voegen dat ook het ver voer van gevaarlijke stoffen over die waterwegen sterk toeneemt, alsmede het volume van elk transport. De voorzitter stelt voor dat, terwijl hij de raadsfracties in tweede termijn za antwoorden., een lid van zowel de Pvd.A.-fractie als van de V.V.D.-fractie een nieuwe tekst voor twee afzonderlijke moties samenstellen. Vervolgens wijst de voorzitter er nog eens op dat wanneer de raad als commis sie bijeen komt om de gemeenterekening 1982 te behandelen, dit het uitgelezen moment zal zijn om het reservebeleid nader onder de loep te nemen. Het subsidie in het kader van het flankerend bejaardenbeleid wordt beschikbaar gesteld indien voor medio 1985 met de bouw van het steunpunt is begonnen. n verband hiermede zal de raad in zijn vergadering van 15 januari 1985 worden voorgesteld ten behoeve van de realisering van het woonproject een zogenaamd voorbereidmgsbesluit te nemen, met andere woorden te verklaren dat een her ziening van het bestemmingsplan Vesting Willemstad wordt voorbereid. Voorts zal op korte termijn de architect gevraagd worden een definitief plan voor het steunpunt en de zes bejaardenwoningen te maken. Er zal dus nu snel gehandeld moeten worden, want medio 1985 wordt nagegaan in hoeverre de bijdrage uit de pot flankerend bejaardenbeleid is besteed. Indien geen besteding van het subsidie heeft plaats gevonden zal de bijdrage teruggevorderd worden. De heer van den Enden is blij dat de voorzitter terzake eenzelfde standpunt inneemt als het standpunt aat het gecoördineerd bejaardenwerk in haar laatste vergadering heeft ingenomen. Wat echter te doen als de minister van Onderwijs en Wetenschappen met de gevraagde medewerking verleent voor verplaatsing van de openbare scholen? 6 De voorzitter zegt dat de minister van Onderwijs en Wetenschappen in ieder geval in moet stemmen met een openbare basisschool die voldoet aan de daar voor gestelde normen. Uitgaande van het huidige en het verwachte aantal kinderen dat de openbare school zal bezoeken, dient de nieuwe openbare basisschool in ieder geval te ruimte °V0r 3 n°rmale' leslokalen één speellokaal en een soort-gemeenschaps- Gelet op hetgeen er momenteel aan schoolgebouwen staat zal er een aantal nna n °,v®rsteenG" m°eten worden. Twee stenen lokalen voldoen echter nog volledig aan de geldende normen. De°roari de minister ziJn medewerking wel (moeten) verlenen, basisschool^echter beslaten tot het oprichten van een geheel nieuwe openbare basisschool in plan Noordlangeweg. Het is nu de vraag, aldus de voorzitter of en zo ja m hoeverre de minister tevens geld beschikbaar wil stellen voor normen^voldoen. °P6nbare SCh°o1die aan de De voorzitter veronderstelt dat de minister voor vervanging/verplaatsing van die twee lokalen geen vergoeding zal toekennen. arsmg van dedichoorCn^der?aad,ZO Ü?1 Zijn 2al dS 2emeente dus vo°r de verplaatsing van de ochool naar plan Noordlangeweg dieper in haar beurs moeten tasten. De heer var^enjnden vraagt of dit kan betekenen dat de school wel eens niet in het gedrang? en' Z° ja' dan k°mt het woonproject voor ouderen toch De voorzitter antwoordt hierop dat indien de school niet wordt verplaatst, het woonproject dan op de van de heer A. Maat aangekochte grond en op de woningen m de Willem de Zwijgerstraat zal worden geprojecteerd. e voorzitter vermoedt dat het gemeentebestuur binnenkort een bericht van de minister van Onderwijs en Wetenschappen tegemoet kan zien. -Het-

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1984 | | pagina 239