a GEMEENTE WILLEMSTAD Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Willem stad, gehouden op dinsdag 9 januari/19.30 uur ten stadhuize. 1979 Aanwezig; voorzitter; J.R. Andel secretaris; C.A.I.L. van Nispen de leden K. Dane, W.P. van den Enden, P. van den Hil, A.A.Kamp, J.K. Munters, J. van der Sluijs, H. Tuinman, C. Versteeg, P.W. de Visser en AVoogt afwezig drs. L.F. Manneke (met kennisgeving) Opening» De Voorzitter opent de vergadering en wenst de aanwezigen allereerst een goed jaar toe. De hoop wordt uitgesproken dat de raad de gezondheid en wijs heid mag ontvangen welke nodig zal zijn voor het verrichten van zijn werk zaamheden. Daar de raadsleden elkaar in het nieuwe jaar al de nodige keren hebben ontmoet, komt het de voorzitter niet nodig voor een nieuwjaarsrede te houden. Notulen. De notulen van de vergadering van 12 december 1978 warden zonder beraad slaging en zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. Ingekomen stukken. De volgende stukken zijn ingekomen: 1. Het Koninklijk Besluit van 19 december 1978 no. 10 houdende de goedkeu ring van het raadsbesluit van 10 oktober 1978 tot vaststelling van een verordening op de heffing van een belasting op honden; 2. idem houdende de goedkeuring van het raadsbesluit van 10 oktober 1978 tot vaststelling van een verordening op de heffing van belasting onder de naam marktgeld; 3. idem houdende de goedkeuring van het raadsbesluit van 10 oktober 1978 tot vaststelling van een verordening op de heffing van een woonforensen— belasting; 4. idem houdende de goedkeuring van het raadsbesluit van 10 oktober 1978 tot vaststelling van een verordening op de heffing van een recht voor het ophalen van huisvuil (reinigingsrechten); 5. het besluit van gedeputeerde staten van Noord-Brabant van 29 november 1978, G nr. 362.836 houdende de goedkeuring van het raadsbesluit van 14 november 1978 tot het verlenen van gemeente-garantie aan A. Reuvers, Prins Constantijnstraat 3, alhier; 6. idem van 29 november 1978, G.nr. 362.937 houdende de goedkeuring van het raadsbesluit van 14 november 1978 tot het aangaan van een rekening-courant, overeenkomst voor het jaar 1979 met de N.V. Bank voor Nederlandsche Ge meenten; 7. brief van gedeputeerde staten van Noord-Brabant van 15 november 1978, G nr. 515,392 houdende de mededeling dat met het raadsbesluit van 11 juli 197® tot vaststelling van de vergoedingsregeling voor de vrijwillige brandweer met ingang van 1 januari 1978 wordt ingestemd; 8. idem van 22 november 1978, G nr. 348.773 houdende de mededeling dat bij Koninklijk Besluit van 2 oktober 1978 nr. 13 is goedgekeurd de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regionale Brandweerkring Roosendaal; 9. brief van hst dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Vuilverwerking Roosendaal van 5 december 1978, nr. 275, houdende de mededeling dat de algemene raad de begroting voor het dienstjaar 1979 heeft vastgesteld; -10. brief-

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1979 | | pagina 1