Openingt Nieuwjaars rede 8 Notulen van de vergadering van de raad der gemeente Willemstad, gehouden op dinsdag 12 januari 1971-des avonds 7,30 uur. Voorzitters de heer J.H.Reinders, burgemeoster, sekretaris: (waarnemend) de heer J.Tramper. Aanwezig de leden: A,A.Kamp,W.P,van den Enden,D.van de Ree,J.K.Munters, C,Versteeg,J.van der Sluijs en b.J.Boot, Na hot uitsproken van het amhtsgehod opent de voorzitter do ver gadering on hoot allon hartelijk welkom-. Mijne Heron, leden van do raad. Hot nieuwe jaar is al "bijna een twaalftal dagen oud als wij hier "bijoenkomen om elkaar weer voor hot oorst in oen geregelde vergade ring te ontmoeten. Wol hohhon wij elkaar tijdons de Nieuwjaarsreceptie veel hoil en zogen en oen gelukkig 1971 mogen toewonson» Hoe vaak ook deze woorden gebruikt zijn, toch klinkt daarin steeds weor door oen niet gespoelde hartelijkheid van do eno mens tot do anderj hot woten dat alios wat wij hier op aarde doen,wij niot allocn doon, maar samen, do oen niot moer dan do andor,.maar allon tezamen in de geschakoerdheid van karakters en talonten. Hot jaar 1970 is, hozion vanuit deorientatio van hot gemeentebestuur een bijzonder boeiend jaar geweest. baar waren in do eerste plaats do periodieke verkiezingen voor oen nieuwe gemcontoraad, welke niet alloen ohkolo nieuwe goziohton in do raad brachten, maar bovendien twee nieuwe wethouders. Ik heb er behoefte aan van deze plaats do oud-wothoudors Sneep on bekkers, maar in het bijzonder de hoor bekkers, die moor dan 25 jaar zijn krachten aan Willemstad heeftgegeven, te danken voor hun inzicht, hun inzet, hun werkkracht. 1970 hoeft ons ook gebracht de zo lang verbeide ontsluiting naar het westen waardoor Willemstad centraal in het bolta-territorium is komen te liggen en de ontplooiingsmogelijkheden van de ingezetenen zowel individueel als collectief sterk zijn bevorderd, baarmedo is -merkwaardigerwijze- in vervulling gegaan do door oud-burgemooster Maris tegenover Koning Willem I, ter gelegenheid van een officieel bezoek aan deze vesting geuite wens om oen goede verbinding over land mot Rotterdam» Hot past ons thans do Rijkswaterstaat niot alleen dank te zoggen voor deze verbinding, maar ook voor do mogelijk gemaakte vervroegde open stelling daarvan» En ten dorde moge nog oen evenement genoemd worden: Wanneer Nederland 25 jaar bevrijding herdenkt, heeft Willemstad tcvons de 25-jarige dodonhuldc door do Belgen, welke plechtigheid dit jaar bijzonder word opgeluisterd door do aanwezigheid van do Commissaris der Koningin, de Ambassadeur van BolgiS' en het imponorond vlagvertoon van de Koninklijke Marino. Vooral de aanwezigheid van de laatste was voor do bevolking en de vele passanton op die mooie Tweede Pinksterdag bijzonder spoctaculair. be arbeid van Uw raad on die van hot collogo van burgomeostor on wothoudors zal ook dit jaar woer mooton geschieden tegon do achter grond van do door Gedeputeerde Staten van dit gewest voorgestelde opheffing van Willemstad als bestuurlijke oonhoid. bo toowijding ochtor waarmode do bostaando vraagstukken worden be handeld lijdt daar echter bepaald niot onder. Zowel do raad als de bevolking van Willemstad zijn vrijwol een stemmig in hun oordcol dat mot do opheffing van do gomeonto Willemstad goon aanwijsbare belangen zijn gediend en dat deze gemeentelijke horindeling zal leiden tot verzwakking van do bostuurskraoht in do strook.

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1971 | | pagina 1