Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Willemstad,gehouden op donderdag 13 maart 1969, 7.30 uur. voorzitter: de edelachtbare heer Mr.H.Pop,wnd.burgemeester. secretaris: de weledele heer K.Dane. Aanwezig de leden: A.A.Kamp,W.J.Schuil,Cvan Sprang,J.K.Munters JA.Dekkers,J,CSneep,P.v.d.Hil. Opening: De voorzitter opent de vergadering na het uitspreken van het ambtsgebed en heet allen hartelijk welkom. Notulen: Naar aanleiding van de notulen van de vorige vergadering zegt de heer Kamp, dat bij de rondvraag,naar aanleiding van de goedkeuring van de subsidie van de muziekvereniging O.B.K. gezegd heeft,dat hij tijd had om mee te gaan naar den Bosch,zulks naar aanleiding van een vraag van de voorzitter. Hierna worden, de notulen zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. Ingekomen stukken. Ingekomen zijn de volgende stukken: 1. een schrijven van Ged.Staten dd. 5 feb. 1969,0. nr. 335771°,inzake de salariëring burgemeesterssecretarissen en ontvangers,1e e.v. ambte naren ter secretarie enzj 2. een schrijven van Ged.Staten dd. 15 jan 1969 0.nr.333833 waarbij goed keuring wordt verleend aan het raadsbesluit dd. 18 december 1968 inza ke verkoop van een perceel bouwgrond aan de heer B.D.Wirtjes te Rotter dam; 3. een schrijven van Ged.Staten dd. 15 jan. 1969 G.nr.333834 waarbij goed keuring wordt verleend aan het raadsbesluit dd. 18 december 1968 inzake verkoop van een perceel bouwgrond aan de heer H.H.Maat,te Willemstad; 4» een schrijven van Ged.Staten dd. 19feb. 1969,G.nr.333193 waarbij mach tiging wordt verleend tot het doen van een kapitaalsuitgaaf ad. f.200, ten behoeve van een bijdrage in de kosten van het 11 overlegorgaan Din— te lmond-geme ent en" 5. een schrijven van Ged.Staten dd. 24 dec. 1968 G.nr.317693 waarbij mach tiging wordt verleend tot het doen van een kapitaalsuitgaaf ad. f.1785,— ten behoeve van de aanschaffing van een rekenmachine 6. een schrijven van Ged.Staten dd. 24 dec. 1968,G.nr.333195 waarbij mach tiging wordt verleend tot het doen van een kapitaalsuitgaaf ad. f.16.000,ten behoeve van het verlenen van een bijdrage in de res tauratiekosten van de Ned.Herv.Kerk; 7. een bij Kon.Besluit van 1 feb 1969 ur» 15 goedgekeurde verordening re gelende de heffing en invordering van keurlonen in de gemeente Willem stad 8. een bij Kon.Besluit van 20 feb. 1969,nr.75 tot 1 jan 1978 goedgekeur de verordening op de heffing en invordering van rioolrechtem in de ge meente Willemstad; 9» een bij Kon.Besluit van 3 dec. 1968 nr. 2 goedgekeurde wijziging van de verordening op de heffing en invordering van een belasting wegens het verstrekken van sterke drank. 10. een schrijven van Ged.Staten dd. 21 jan. 1969 G.nr.64873 inzake de vaststelling van de bouwverordening en de 1e wijziging van deze ver ordening.

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1969 | | pagina 1