X- Notulen van de raad der gemeente Willemstad, gehouden op dinsdag 28 februari 19&7 te 9»30 uur. Voorzitters de edelachtbare heer P.B. Bouman Jrburgemeester Secretaries de weledele heer K. Dane Aanwezig de ledens J.A. Dekkei6, J.C. Sneep, W.J. Schuil, A.A. Kamp, C. van Sprang, P, van den Hil, en J.K. Munters, Openings Na het uitspreken van het ambtsgebed opent de voorzitter de vergadering met de mededeling dat na de laatst gehouden raads vergadering drie inwoners van Willemstad aan de gemeenschap zijn ontvallen, te wetens op 7 januari 1967 G.J. van der Slikke, 78 jaarf 14 januari 1967 M.J. van de Werken-Punt, 46 jaar5 20 januari 1967 G.P. Strootman, 21 jaar. Hierna wordt een ogenblik stilte in acht genomen, waarin de over ledenen staande worden herdacht. Vervolgens spreekt de voorzitter de volgende rede uits Mijne heren leden van de raad, aangezien deze raadsvergadering de eerste openbare vergadering van dit jaar is, waarin we tevens geconfronteerd worden met een belangwekkende agenda, wil ik gaar ne enige woorden vooraf spreken. Met een zeker gevoel van opluchting bieden we Uw vergadering thans het jachthavenplan aan. Ik wil hier niet in den brede uit weiden over de langdurige en vaak moeizame besprekingen, die aan de indiening van dit plan zijn voorafgegaan. Een viertal departe menten waren bij het vooroverleg betrokken, te weten Financiën (Domeinen), Verkeer en Waterstaat, het vroegere departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (thans Cultuur, Eecreatie en Maatschappelijk Werk) en last but not least Economische Zaken, het laatste departement in verband met het IncoretsubsidieAls ik hier één figuur met ere mag vermelden, dan is het de persoon van Mr. Bekius, de inspecteur der Domeinen in den Bosch, wiens coördinerende taak een niet altijd even gemakkelijke en vaak zelfs een ondankbare was. Ook de heer Sliepen, directeur van de streeks-V.V.V.1s West-Brabant en de "Baronie" heeft veel aan het welslagen van het plan bijgedragen. We hopen thans, dat Gedeputeer de Staten spoedig goedkeuring aan het plan zullen verlenen en dat ook de financiering binnen de kortste tijd rond is. Opnieuw is gedurende de laatste weken overleg gepleegd met den Bosch terzake van de hoognodige totstandkoming van een gymnastiek lokaal. We hebben goede hoop, dat - mede in verband met de bevor dering van de werkgelegenheid en een thans naar het schijnt aan trekkelijker financieringsmogelijkheid - het lokaal er binnen afzienbare tijd zal staan. Voor wat betreft de speelruimte voor de jeugd, vermeld ik hier met grote dankbaarheid de ondervonden medewerking van de zijde van de inspecteur der Domeinen, waardoor de padvinderij in Willemstad de beschikking heeft gekregen over een viertal exclusieve ruimten. De Zeeverkenners en de Welpen van de "Jan van Glymesgroep" hebben thans de beschikking over het grote kruithuis aan het Molenpad en het kleine kruithuis op bastion V, terwijl de padvindsters en de kabouters van de "Stergroep" binnenkort officieel hun clubhuizen zullen betrekken op een unieke plaats aan de kleine singel. We hopen van harte, dat binnenkort ook Bastion III een uitgezoch te speelgelegenheid zal bieden aan de kleinere jeugd, terwijl het tevens noodzakelijk zal zijn nu ook zo spoedig mogelijk te komen tot een speelterrein in ons voorspoedig groeiende "Helwijk". Laten we nimmer vergeten, dat alles wat we ten koste leggen aan de jeugd zijn rente zal opbrengen voor later en dat alles wat we de jeugd nü onthouden ons later zuur kan opbreken.

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1967 | | pagina 1