Do heer de Lint vraagt zich af of de voorgelegde schets voor Willemstad geen utopie zal zijn. Er is volgens spreker veel groen op te zien. De kosten zullen zeer 'hoog worden. Gezien de ervaringen met Helwijk acht spreker dit plan niet haalbaar. De heer Margry zegt nog geen idee te hebben van de kosten. Deze kunnen pas worden begroot als het plan in details is uitge werkt. De woningbouw zuidelijk van de buitendijk kan zo intensief zijn dat we tot een aanvaardbare prijs komen. ^ok in Helwijk worden we genoodzaakt zo intensief mogelijk te bouwen. De bijzondere objecten kunnen onafhankelijk worden gezien van de elementen met eengezinswoningen. Het voordeel van de drie elementen is dat niet alles tegelijk behoeft te worden aangepakt. Niet alles wat cp de kaart met groen is aangeduid behoeft door de gemeente te worden aangelegd. Het groen geeft ook een aanduiding van het landelijk gebied. De heer de Wit merkt op dat de woningen van de bijzondere objecten erg duur zullen worden. Alleen dckters,ingenieurs e.d. zullen ze kunnen bewonen. De heer Margry zegt dat ze bestemd zijn voor mensen die er wat voor over hebben om in een aantrekkelijke sfeer te wonen. vindt het echter de moeite waard deze bijzondere vorm te introduceren. De heer Schuil vindt het plan lofwaardig maar is van mening dat het grote weerstanden zal opwekken in den Bosch. Een boulevard in deze vorm, die toch allure zal moeten hebben kost enorm veel geld. De voorzitter is het ermee eens dat geen plan op tafel moet worden gebracht dat niet haalbaar is. Het zal nader moeten worden bestudeerd, ook op de technische mogelijkheden. Voorts zal contact moeten worden gezocht met institutionele beleggers. De suggestie van de heer Schuil om ook de gronden binnendijks op te hogen, acht de heer Margry niet haalbaar. De heer Schuil stelt voor dit plan zo vlug mogelijk in den Bosch ter sprake te brengen om spoedig te kunnen beginnen met de eerste aanzet voor de buitendijkse gronden. Het gevaar bestaat dat andere gemeenten ons anders vor zijn. Er zou b.v. al een aanvang kunnen worden gemaakt met het opspuiten van grond, het maken van steigertjes voor jachten, het aanleggen van zonneweiden en de bouw van een restaurant tegen de dijk. De heer de Lint vraagt hoe ver het staat met de aankoop van de buitendijkse gronden. De voorzitter zegt dat het uitbreidingsplan voor deze gronden nu is goedgekeurd. Men is intussen bij het waterschap de Striene toch weer gaan praten met de dienst Staatsbosbeheer. De gemeente heeft echter nog steeds optie op de grond. De heer Schuil informeert naar het industrieterrein. De voorzitter zegt dat de gemeente de heer Sneep zal trachten te helpen zijn plannen in Helwijk te realiseren, maar niet tot elke prijs. Het industrieterrein zal worden uitgebreid ten koste van de grond voor particuliere woningbouw. De he-rSnoep zal echter een redelijke prijs moeten betalen.

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 99