Verslag van de informele raadsvergadering, gehouden op donderdag 10 december 1964 te 20.30 uur ten gemeentehuize. Op deze vergadering is de stedebouwkundige van de gemeente, ir.Margry, aanwezig om een toelichting te geven op het door hem ontworpen structuurplan van de gemeente. De voorzitter heet ir.Margry hartelijk welkom. Vervolgens geeft de heer Margry een uiteenzetting over het door hem ontworpen plan aan de hand van de schets. Het uitbreidingsplan is al eens eerder in bespreking geweest. Met het oog op de gegevens die naar voren zijn gekomen uit het structuurplan Drieprovinci├źndam is het nu nader uitgewerkt. Haast hot stadje en Helwijk is nu een derde woonwijk gepland bij de oostdijk. We hebben deze wijk een spel willen laten spelen met het water, aldus de heer Margry. Het uitgangspunt is een lineaire ontwikkeling van drie wooneenheden in tegenstelling tot de punten die worden aangetroffen in de stervorm van de vesting. We hebben een nieuw element willen introduceren dat voor Willemstad volkomen nieuw is in de vorm van woonlagen. Er is bewust naar een volkomen nieuwe vorm gezocht. Aan de zijde van de stad is een entree gemaakt die toegang geeft tot de woonwijk en de buitendijkse gronden. Alle activiteiten die met het water in relatie staan kunnen tot ontwikkeling komen in de buitendijkse gronden tegenover het woon gebied. Andere recreatievormen zullen zich meer naar het oosten moeten verplaatsen. De dijk fungeert als boulevard en wordt doorbroken door drie woonblokken van minstens 10 lagen. Aldus wordt een verbinding tot stand gebracht tussen het woongegebied en de buitendijkse gronden. De woonblokken zijn op voldoende afstand van elkaar geprojecteerd om vanuit de woningen uitzicht te hebben op het water. Het terrein, zuidelijk van de buitendijk is bestemd voor eengezins woningen en bestaat uit drie elementen, samenhangend met de drie woonblokken. Voor degenen die in stedelijke agglomeraties wonen zal een bijzondere woonsfeer ontstaan. Helwijk vormt een bijzonder moeilijk punt. De aanzet daar moet worden verstevigden afgerond. Er is gestreefd naar een gedifferentieerde bebouwing. Het is altijd de bedoeling geweest dit te doen op een open wijze In verband met de uitbreiding van het industrieterrein is naar compensatie gezocht aan de overzijde van de provinciale weg. In den Bosch is men hier niet mee ingenomen. Bij een bespreking bleek dat de provinciale weg moet worden verlegd om aansluiting te krijgen op de weg aan de andere zijde van de Stadsendijk. Waterstaat heeft daar een weg geprojecteerd zonder over leg te plegen met de provincie Over het gehele plan zal naar de mening van ir.Margry nog veel moeten worden gediscussieerd. De voorzitter dankt ir.Margry hartelijk voor zijn toelichting en zegt het geen bezwaar te vinden dat er eventueel gevochten moet worden om het plan goedgekeurd te krijgen.

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 98