2 De mogelijkheid van verdere uitbreiding kan later worden bezien. De kans op een verhoogde uitkering uit het gemeentefonds is gering.De Minister legt alle verzoeken hiertoe op een stapel. De heer Schuil merkt nog op dat de aannemer Evers niet kan organiseren. Burgemeester en wethouders hebben vertrouwen in deze aannemer, aldus spreker, maar mijn inlichtingen luiden wel anders. Deze man werkt wel hard maar heeft geen kapitaal achter zich. De heer A.de Wit vraagt wanneer de woningen in de Koningin Wilhelminalaan worden afgewerkt. Deze zouden toch vochtvrij worden gemaakt De voorzitter zegt dat het de bedoeling was de voorzieningen te combineren met het inrichten van de douchecellen, waarvoor bouw toezicht een plan heeft opgemaakt. Met het vochtvrij maken van de woningen heeft de dienst Volks huisvesting uit den Bosch bemoeienis. De materialen worden beschik baar gesteld op voorwaarde dat een proef zou worden genomen met 2 woningen en verschillende preparaten. De resultaten van deze proef moeten worden afgewacht. Naar aanleiding van een vraag van de heer Schuil over het indu strieterrein voor de heer Sneep zegt de voorzitter dat de grondprijs zeer hoog ligt. Een berekening aan de hand van het plan zoals het nu is opgezet geeft een gemiddelde grondprijs te zien van f.28,20 per m^. Als voor de woningwetbouw een prijs van f.24,per m^ wordt aan gehouden, wordt de prijs voor particuliere bouw f.38,voor winkels en garages f.40,en voor kleine bedrijven f.20,per m^. Als we de grondprijs voor kleine bedrijven lager stellen, werkt dit prijsverhogend op de andere grond. Met deze prijzen wordt het gehele woongebied gefrustreerd. De heer Sneep wil geen f.20,betalen voor de grond die bestemd is voor opslag van materiaal. De te bouwen loods beslaat maar 1 /8 deel van de totale oppervlakte. De heer Schuil meent te weten dat de grondprijs voor industrie terrein in andere gemeenten belangrijk lager liggen. Als de gemeente de heer Sneep dit terrein direct had kunnen aanbieden, had hij misschien doorgezet. De voorzitter zegt dat de heer Sneep onder geen beding naar Helwijk wou. Elders betaalt men voor industrieterrein f.5>"tot f.12,-- per m^. Het plan zal nu anders worden opgezet, waarna een nieuwe kost prijsberekening voor de grond zal worden gemaakt. Aldus vastgesteld in de op 1 d der gemeente Willemstad van de si

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 97