Notulen van de "besloten vergadering van de raad der gemeente Willemstad, gehouden des avonds op donderdag 29 oktober 19^4 ten gemeentehuize de edelachtbare heer P.B.Bouman Jr. de weledele heer K.Dane leden: J.A.Dekkers, C.P.Koekkoek,G.N,de Lint, A.de Wit, W.J.Schuil,A.A.Kamp en H.Grootenboer Voorzitter: Sekretaris Aanwezig de Nadat ded"uren zijn gesloten heropent de voorzitter de vergadering en zegt graag in het algemeen iets te willen vertellen over de dienst openbare werken. De voorzitter is dankbaar dat de raad dit punt naar voren heeft gebracht. De gang van zaken verontrust ons meer dan U misschien vermoedt, aldus spreker. We moeten echt waardering hebben voor de gemeente-architect, die de laatste tijd eigenlijk full-time en met al zijn energie voor de gemeente werkt. Toen de door de raad benoemde opzichter besloot zijn benoeming niet te aanvaarden heb ik ten einde raad de gemeente Pijnaart opgebeld om de directeur van de dienst openbare werken, welke dienst, goed bezet is ook al met het oog op Oranjestad, te vragen of hij tijdelijk een of meer mensen ter beschikking van Willemstad wilde stellen. De heer Snaterse was hiertoe wel bereid maar het moest natuurlijk wel worden geregeld op het bestuurlijke vlak. De burgemeester had echter allerlei bezwaren. Nu de burgemeester naar elders vertrekt, is er volgens spreker wel een mogelijkheid om te komen tot een zekere hulpverlening. Vooral omdat Pijnaart veel mensen in dienst heeft. Bij Gedeputeerde Staten zijn we gestuit op bezwaren tegen de door ons voorgestelde opzet van de dienst openbare werken. De heer Dekkers merkt op dat men in den Bosch al bezwaar heeft tegen de benoeming van een opzichter, laat staan een verdere uitbreiding van het personeel. De heer Schuil vraagt of de voorzitter het al eens zo heeft voorgesteld dat de som van de posten die op de begroting zijn uitgetrokken voor salaris, de kosten van bouwtoezicht en de kosten van de stedebouwkundige een belangrijk bedrag vormen. De voorzitter zegt dat de gemeente toch een stedebouwkundige moet hebben. Dat is in Fijnaart ook het geval. Voor bouwtoezicht moet voorlopig worden doorbetaald ook al zou de gemeente uit de gemeenschappelijke regeling treden. De voonzitter is van mening dat de gemeente-architect full-time moet worden aangesteld en dat er verder een opzichter tekenaar en een vierde gemeente-werkman moeten worden benoemd. De heer Schuil zegt dat de opzichter het knelpunt vormt. Waar halen we in deze tijd een all-round opzichter vandaan? De heer Dekkers is van mening dat de sollicitanten, die nu hebben gereflecteerd, niet geschikt zijn. De heer Koekkoek stelt dat er primair een opzichter moet komen. De voorzitter zegt de hoop te hebben dat de loco-burgemeester van Pijnaart medewerking zal verlenen om tijdelijk een kracht beschikbaar te stellen. Om een rdelijke voorziening te krijgen acht spreker een full-time directeur, een opzichter en een vierde werkman primair nodig.

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 96