- 14 - De voorzitter zegt dat de aannemer een expert isop het gebied van bestratingen. Burgemeester en wethouders zijn van oordeel dat het het beste is eerst de Groenstraat en het Molenpad aan te pakken onder beding dat de riolering in orde is. Rondvraag; De heer Schuil heeft enkele vragen over het sportterrein; Is het de bedoeling dat er een afsluithek komt bij de ingang van het sportterrein? Langs de weg staan een paar muurtjes, die het aesthetisch aanzien niet verbogen (urinoirs)Is daar nog iets aan te doen? Zij er voorwaarde gesteld met betrekking tot de verhuur van het sportterrein? Er zijn nl. fietsrekken geplaatst met reclame voor Amstelbier. De voorzitter antwoordt dat er nog een afsluithek zal worden aangebracht. De Heide Maatschappij zal de gemeente nog voorwaarden doen toekomen die gelden voor het gebruik van de terreinen gedurende het eerste jaar. Het maken van reclame is voorbehouden aan burgemeester en wethouders. De urinoirs moeten worden gecamoufleerd. Er zouden wat grotere muren voor opgetrokken kunnen worden. De heer Dekkers zegt dat de urinoirs bij de dijk hadden moeten staan en niet vooraan bij de weg. Spreker wil ze het liefst af breken en op een betere plaats zetten. De heer de Wit merkt nog op dat ze mettertijd verdwijnen in de beplanting. Do voorzitter zal de zaak nog nader bekijken. Tenslotte vraagt de heer Schuil of de voorzitter in het openbaar iets wil zeggen over de reis naar Rome omdat hierover druk wordt gepraat in de gemeente. De voorzitter zegt dat het zijn bedoeling was de raadsleden na de raad het een en ander te vertellen, maar hij wil het ook wel direct doen. De raad heeft indertijd besloten de Europese Beweging te subsidiëren, aldus de voorzitter. We hebben mooit kunnen ver moeden dat er nog eens een congres zou worden belegd, waarop de gemeentebesturen van elf landen zouden worden uitgenodigd. De gemeenten die doel konden nemen zijn door loting aangewezen. Cok Willemstad behoorde hiertoe. De voorzitter is bijzonder blij er te zijn geweest. Voor de veelheid van onderwerpen was het congres wel wat kort. De deelnemers zaten de hele dag met een koptelefoon op zodat het beslist geen "uitstapje" was. Het is iets bijzonders om met zoveel gemeentebesturen van ver schillende nationaliteit verenigd to zijn. Als onderwerpen werden o.a. behandeld; De gemeenten en de gewestelijke gemeenschappen, uitstralings bronnen van de Europese geest. Gewestelijke planning en ruimtelijke ordening van het Europees grondgebied dienen van derocratische en met autoritaire aard te zijn. Europa feeeft instellingen nodig die op onwrikbare wijze zijn economische en politieke eenheid zullen verzekeren. Dit congres heeft ons enorm veel geleerd. De gedachte wint. veld dat in de verschillende landen niet alles uniform moet worden geregeld. De qua historische vorming gegroeide visie van de landen moet gehandhaafd blijven. J

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 95