- 13 - Tijdens de ziekte van de gemeentewerkman Konings werd het water ver keerd ingezet. Het peil kan niet hoger komen. Het meerdere water verdwijnt in de riolering. Het afwerken van het spoelriool in de Jan van Glymessstraat hangt af van de voorzieningen in de Achterstraat. De gemeentewerkman is in de Folke Bernadottelaan bezig om de putten in de straat op te halen. Geregeld moet het werk onderbroken worden bv. voor het ophalen van vuil, de rattenbestrijding of werkx zaamheden voor de brandweer. De zwaaigelegenheid is voorlopig aangebracht op verzoek van de raad. Als we hiervan parkeerterrein maken, is het nut van de zwaaigelegen heid verdwenen. De heer Schuil zegt dat er indertijd iets provisorisch had kunnen worden aangebracht in afwachting van een definitieve voorziening. Op een vraag van de heer Schuil of er al riolering ligt, antwoordt de architect dat dit inderdaad het geval is. De rioolkolken moeten nog worden aangebracht. Deze zijn in januari bebteld en pas gisteren geleverd. De heer de Lint zegt dat nog niet alle woningen zijn aangesloten op de riolering. Hebben de mensen wel bericht gekregen dat ze moeten aansluiten en relke kosten ze moeten betalen. Verder zullen ze moeten weten of ze voor of achter aan moeten sluiten. De meeste mensen zijn van mening dat de gemeente voor de aansluitir.0 zorgtNu moeten er weer gaten worden gegraven in de straat om de aansluiting met het hoofdriool tot stand te brengen. Wie moet dat betalen? De mensen moeten worden ingelicht anders komt het werk nooit klaar. In de vorige vergadering is gezegd dat er een overstort wordt gemaakt in de Koningin Wilhelminalaan. Dit lijkt me niet juist. Het water moet via het persgemaal naar het Hollands Diep worden gebracht Bij de huidige toestand komt het water in de polder terecht. De architect zegt dat in de Koningin Wilhelminalaan een nooduit- laat is gemaakt, die alleen dienst doet bij hevige regenval. Het water komt misschien enkele keren per jaar in de polder terecht. De aansluiting van de woningen van Wed.Saarloos en Strootman hangen weer af van de voorzieningen op de poortweide. De heer de Lint vraagt of de riolen wel goed sluiten .Men klaagt over stank. De architect antwoordt dat destank via de deksels naar boven komt. Deze liggen nu nog los om controle te kunnen houden. Later worden de deksels in bitumen gelegd. Op onke&o punten geeft de aansluiting nog moeilijkheden, zoals bij de Groot in de LandpoortstraatBij anderen moet door de poort gegraven werden of er bestaat helemaal geen leiding. De heer de Lint merkt nog op dat het beter zou zijn geweest als de mensen van tevoren waren ingelicht over de wijze waarop ze op de eenvoudigste manier de aansluiting tot stand hadden kunnen brengen. De voorzitter stelt voor een opstelling te maken van de aanslui tingen, die nog moeilijkheden opleveren. De heer de Lint heeft gelezen dat de aannemer van de riolering ook de laagste inschrijver is voor het bestraten van de Groenstraat en het Molenpad. Spreker dringt er op aan dat de aannemer aan wijzingen krijgt hoe de straten moeten worden gelegd omdat hij vreest dat het anders niet goed zal gaan.

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 94