- 12 - Spreker zegt in de vorige vergadering tegen het benoemen van een opzichter te hebben gestemd omdat de termijn gelegen tussen het voorstel en de raadsvergadering veel te kort was. Er was zelfs geen gelegenheid voor de raad om informaties in te winnen. We zitten hier niet om ons te laten vertegenwoordigen door burge meester en wethouders. De raad wil ook nog wel wat te zeggen hebben. De voorzitter zegt dat burgemeester en wethouders blij waren dat de informaties van de vorige candidaat goed waren. Het college kan het ook niet helpen dat zich slechts êên candidaat aanbood. Op de laatste advertentie zijn drie sollicitaties binnengekomen, zodat de keus nu iets ruimer is. De heer A.Kamp vraagt hoeveel goedkoper een heining achter de woningen in de Groenstraat zal zijn wanneer palen met gaas worden gebruikt De voorzitter zegt dit niet precies te weten maar het scheelt in elk geval aanmerkelijk. De heer Kamp vindt het beter om een muur te plaatsen. In Helwijk hebben de bewoners zelf muurtjes gemetseld. De gemeente heeft de materialen beschikbaar gesteld. De voorzitter voelt wel voor dit voorstel maar het is onmogelijk omdat de kosten niet ten laste van de woningen kunnen worden gebracht De heer Schuil merkt op dat in een vorige vergadering is ge sproken over gaas met ligusterbeplanting. Dit lijkt hem een aan vaardbare oplossing. De heer Kamp heeft opzij toch liever een muurtje. De heer Dekkers is bang voor het scheppen van een precedent. Muurtjes kan de gemeente niet financieren. De voorzitter zegt nog te zullen overwegen of het mogelijk is alleen opzij van de woningen een muurtje te plaatsen. De heer Grootenboer zegt meerdere malen te hebben gewezen op de onhoudbare toestand aan de Helsendijk voor wat betreft het parkeren. Er is intussen wel iets aan gebeurd maar het is niet afdoende. Er zouden volgens spreker keien langs het asfalt moeten komen. De voorzitter zal de architect vragen of er nog iets aan te doen is. De heer A.de Wit zegt in de vergadering van 10 augustus te hebben gesproken over de riolering bij W.Houwen in de Achterstraat.Later bleek dat er nog niets gebeurd was. Op 21 september heeft spreker een brief gezonden naar de Inspectie van de Volksgezondheid, maar taal noch teken gehoord. De toestand is onhoudbaar omdat 4 m. van de woning alle .faccaliën in de sloot terecht komen. Aan de vuilnisbelt moet nodig iets gedaan worden. Het vee trapt glas en blik in de poten. Verder wijst de heer de Wit er op dat de drainage bij de woningen in de Groenstraat onvoldoende is. De voorzitter hoopt de vuilnisbelt te kunnen elimineren als de gemeenschappelijke regeling voor het ophalen van huisvuil in werking treedt. Voor de sloot bij W.Houwen zal desnoods een provisorische oplossing moeten worden gevonden. De gemeente-architect zegt dat het hoge waterpeil in de Kerk- sloot niet veroorzaakt wordt door het onvoldoende functioneren van de riolering maar door de hoge stand van het buitenwater.

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 93