- 11 - De heer Schuil heeft voorgesteld de straten te verbreden, maar ook dit zou een hogere grondprijs tengevolge hebben. De heer de Lint zegt dat het industrieterrein aanvankelijk bestemd was voor het aanplanten van bomen, zodat dit perceel onmogelijk bouw- de/grondprijs kan beïnvloeden. De voorzitter antwoordt dat deze voorstelling van zaken niet helemaal juist is. Volgende week zal een bespreking worden gehouden met de stede- bouwkundige, ir.Margry, om een terrein van 13.600 m^ te bestemmen voor "industrieterrein". De heer Schuil zegt met aandacht naar het weerwoord te hebben geluisterd. Ik heb ook gezegd, aldus spreker, dat de financiële perikelen een rol spelen. Maar men is overal bezig. Pak de koe bij de horens waar het kan. Maakints af. Uitvoering van werk in eigen beheer kost geld. Spreker gelooft dat het wel wat anders kan. Wat hier ten toon wordt gespreid is wel oen beetje hemelschreiend. De heer Schuil zou graag inzage hebben van wat de Groenstraat al heeft gekost. Het verwondert spreker dat het uitbreidingsplan Helwijk in den Bosch is. De raad heeft het nog niet gezien. De voorzitter zegt dat het plan bij de commissie ligt voor voor-overleg. De raad moet hot nog vaststellen. We bellen steeds op maar men zegt dat het echt nog niet behandeld kan worden omdat er zoveel plannen liggen die moeten worden afgedaan. Gedeputeerde Staten zijn hun belofte om het industrieterrein spoedig te realiseren niet nagekomen. De heer Sneep heeft veel grond nodig voor opslagterrein. De 1^' beslaat maar een zeer klein gedeelte van de benodigde grond. Een gedeelte van de woningen zal moeten vervallen, maar daar is niets op tegen. Het plan zal moeten worden herzien. Om tot een lagere uit gifteprijs te komen zal de intensiteit van de bebouwing moeten worden vergroot. De stedebouwkundige komt a.s. maandag in de vergadering van burgemeester en wethouders de herziening van het plan bespreken. Als het met de woningbouw zo doorgaat zal de gemeente nog meer grond moeten kopen, ook over de kreek. De heer de Lint is van mening dat rekening moet worden gehouden met het landelijk karakter van Helwijk.Het moet geen stadje worden. De heer Schuil vraagt of het niet mogelijk is bij Gedeputeerde Staten gehoor te krijgen om een kracht aan te stellen zoals in de gemeente Pijnaart, zodat we geen stedebouwkundige meer nodig hebben. De voorzitter wil hierover in een besloten vergadering spreken. De heer de Lint merkt op dat het geld momenteel zeer schaars en duur is. Dit geeft de noodzaak om zo economisch mogelijk te werken. Er is begonnen met het bestraten van het Molenpad, maar de afvoeren van de huizen zijn nog niet allemaal aangesloten op de riolering. De zwaaigelegenheid in de Folke Bernadottelaan ligt waar schijnlijk op grond, die bestemd is voor de aanleg van de provin ciale weg. Met het aanleggen van een uitpad moest worden gewacht tot de provinciale weg zou zijn aangelegd. Al die provisorische voor zieningen kosten veel geld.

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 92