- 9 - De voorzitter geeft hiertoe gaarne de gelegenheid. De heer Schuil zegt dat de dienst openbare werken een zorgenkind is van de gemeente. In de algemene beschouwingen, aldus spreker, heb ik er reeds op gewezen dat hierover nog wel eens gesproken moest worden.Waarop we eigenlijk doelen is, dat het tempo van besluiten en uitvoering niet hoog genoeg ligt. Misschien is dit financieel en administratief niet altijd mogelijk, maar verschillende dingen gaan toch te langzaam. Op het middenpad van de Voorstraat liggen keien opgestapeld. Is het werk al aanbesteed of bestekklaar? Waarom moest in de Groenstraat eerst voorlopige bestrating worden aangebracht, terwijl nu wel een goed plan kan worden uitgevoerd. In de kerksloot ligt nog een hoge dam. De helft van de sloot is gebaggerd, de rest nog steeds niet. Het waterpeil in de sloot was de afgelopen week erg hoog. Moet dit nu ZO 'Do heer A.de Wit heeft de dienst Volksgezondheid in moeten schakelen voor het dempen van een sloot bij de Achterstraat. Achter de gemeente-woningen in de Groenstraat is nog steeds geen pad en de heining is nog niet aangebracht. De afwatering bij het erf van van Dam is nog niet in orde. Als de heer van Dam kwaad wil, kan hij naar de mening van de spreker, de gemeente in rechte aanspreken. De toestand in de Achterstraat is middeleeuws.De sloot daar is gedempt met specie van de riolering.Kan daar niet ingegrepen worden? Het pad voor de woningen langs de Koningin Wilhelminalaan moet worden verbeterd. Aan de verbetering van de Polke Bernadottelaan is men nu begonnen met het leggen van een straatje van betonklinkers. Men had het beter provisorisch kunnen doen en later de verbetering definitief aanpakken. Verder is er een zwaaigelegenheid gemaakt maar er mag geen auto neergezet worden. De bestrating daar is slecht. Er zit ter. allerlei verbanden in. Waarom heeft openbare werken geen parkeerverbod ingesteld voor de nauwe straten van Helwijk. De mensen zitten 's zondags tegen de grote vrachtwagens aan te kijken die daar geparkeerd staan. Met de tegelpaden in Helwijk is wel een begin gemaakt maar ze zijn nog steeds niet ger d. De straters zitten dan hier en dan daar maar er is geen enkele planning Waar blijft de spoedige aanleg van het nieuwe industrieterrein? Spreker hoopt dat burgemeester en wethouders een passend antwoord kunnen geven. Van werk in eigen beheer komt in het algemeen niets terecht. Een dienst met dén architect, die bovendien nog geen full-timbr is, is absoluut onvoldoende. De openbare mening gaat langzamerhand de kant op van men doet maar wat De voorzitter zegt de opmerkingen van do heer Schuil, die door het gemeentebelang zijn ingegeven, te waarderen en hierover in 't algemeen wel iets te willen zeggen. Ook burgemeester en wethouders zijn van mening dat de toestand, zoals die de laatste tijd is gegroeid, moet veranderen. De zaak groeit ons over het hoofd. We zijn in den Bosch geweest, aldus spreker, om deze kwestie te bespreken. We hebben gestold dat het zo echt niet langer kan. We hadden een lijstje bij ons met verlangens.

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 90