- 8 - De voorzitter zegt veel waardering te hebben voor het werk van het Groene Kruis. De gemeente subsidieert volgens het plan Matthee en is bovendien garant voor de rente en aflossing van de lopende lening. Bij informatie in andere gemeenten bleek Willemstad in een uitzonderings positie te verkeren. Het bedrag van de contributie is te laag, gezien de premie, die voor de ziekenfondsen moet worden betaald en de recente salaris verhogingen. Het Groene Kruis zou kunnen zorgen, dat de inkomsten wat hoger komen te liggen o.a. door het houden van een bazar. De heer G.N. de Lint zegt nogmaals, dat contributie-verhoging ter sprake is geweest. De ledenvergadering kon vorig jaar pas laat worden gehouden, nl. in juli. Daardoor was er een zeer geringe belangstelling. Belangrijke besluiten kunnen dan niet worden genomen. De gemiddelde contributie bedraagt f. 8,41. De meeste andere verenigingen halen niet zo'n hoog gemiddelde. Slechts een aantal van 5 of 6 komt wat hoger. In andere gemeenten ligt de subsidie regeling andersSoms verstrekt de gemeente de gelden voor de bouw van een nieuw wijkgebouw en betaalt bovendien de annuïteit. In Zevenbergen verstrekt de gemeente een speciale subsidie van f. 1.000,voor het gebouw. Het gaat er maar om wat we in de Groene Kruis-vereniging zien. Als de gemeente nu alles betaalt, is de vereniging uit de moeilijkheden en kunnen we met een schone lei beginnen. De heer C.P.Koekkoek zegt, dat de argumenten van de heer de Lint in de verga dering van het college van burgemeester en wethouders de revue hebben gepas seerd, Spreker wil het echter graag aan de raad overlaten om de gehele subsi die toe te kennen. De heer A. de Wit is het volkomen eens met de heer de Lint.Het Groene Kruis wordt overal voor ingeschakeld. Het behartigt een stuk gezondheidszorg in het belang van de gehele gemeenschap. De heer J.A,Dekkers is van mening, dat men eerder in had moeten grijpen. Het tekort over de twee jaren bedraagt bijna f. 8.000,terwijl de gemeente reeds f. 4«000»heeft betaald volgens het plan Matthee. Overigens is spre ker het wel eens met het betoog van de heer de Lint. Het college van burgemeester en wethouders heeft naar voren willen brengen, dat de vereniging niet alleen op gelden van de gemeente moet teren. De voorzitter zegt, dat we allemaal aanvoelen, dat het Groene Kruis een be langrijke plaats inneemt. Y/anneer we kunnen meewerken aan het wegwerken van het tekort, zouden we het Groene Kruis erg van dienst zijn. De heer C.P.Koekkoek brengt naar voren, dat de normale subsidie is gebaseerd op het plan Matthee en de garantie. Als de gemeente het nog resterende tekort over deze twee jaren wil aanvullen, is het wellicht mogelijk na de contributieverhoging het zonder extra subsidie te stellen. De heer J.A.Dexkers vraagt, of de verhoging al uit te drukken is in procenten. De heer W.J.Schuil stelt voor af te wachten tot de algemene ledenvergadering de contributie-verhoging heeft vastgesteld. De heer C.P.Koekkoek zegt, dat dit geen rol speelt, aangezien het om extra subsidie over voorgaande jaren gaat. De heer J.A.Dekkers merkt nog op, dat het betalen van de extra subsidie na contributieverhoging voor de vereniging een stimulans betekent. De heer G.N. de Lint zegt nog, dat uit de opbrengst van twee bazars het nieuwe wijkgebouw is gemeubileerd. Een stok achter de deur is niet nodig. Spreker zou willen vragen of de gemeente het goed vindt, dat de opbrengst van een te houden bazar wordt beschouwd als kapitaal. De vereniging zou dan wat ruimer in de financiën komen te zitten. Nu moet er geregeld geld worden opgenomen bij de bank, omdat de inkomsten achterblijven bij de uitgaven.

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 8