- 8 - Misschien bestaat er in de toekomst nog grote behoefte aan parkeerterrein. /oorts merkt de voorzitter op dat het parkeerterrein isopgenomen in het jachthavenplan. Er zal dus ook subsidie voor worden verleend. De Staatssecretaris heeft laten weten dat het jachthavenplan in principe voor subsidie in aanmerking komt en heeft dit in eon brief aan Gedeputeerde Staten vastgelegd. Ook de Commissie voor toeristische inventarisatie, waarvan de voorzitter zelf lid is, heeft do jachthaven van Willemstad primair gesteld. De voorzitter hoopt de raad binnenkort te kunnen verblijden met een definitief bericht, Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad tot vaststelling van de verordening "Regeling bebouwde kom, gedeelte de Achterstraat" en de verordening "^oorschriften betreffende bijzondere voorgevel- of achtergevelrooilijnen in de bebouwde kom, gedeelte do Achterstraat". Wijziging Waar aanleiding van een schrijven van de Koninklijke ïïederlandsche algemene Toeristenbond A.N.W.B., waarin aandacht wordt besteed aan het weg- politie- werpen van afval en resten levensmiddelen op picknickplaatsen en verordening, langs wegen en paden, zijn burgemeester en wethouders van oordeel dat, gezien de recreatieve bestemming van deze gemeente, het gewenst is de politieverordening op dit punt aan te vullen mot een artikel 110a luidende Het is verboden afval of resten van levensmiddelen, papierblikken, flessen of ander verpakkingsmateriaal te werpen, neer te leggen of achter te laten op of aan de weg dan wel op of nabij een plaats, die voor het publiek toegankelijk is, tenzij in voor dit doel aangebrachte en als zodanig kenbare vuilnisbakken of andere depöts. De heer Schuil zegt dat het artikel komisch aandoet als men ziet dat 40% van de mensen zich er niets van aantrekt. Spreker zou het artikel willen uitbreiden zodat het ook voor het water geldt. De mensen gooien namelijk veel afval in de haven, de sloten en de singel. De A.N.W.B. wijst in de brief op de noodzaak om afvalbakken te plaatsen. We zouden kunnen beginnen met plaatsing van dergelijke bakken bij het zwembad. De voorzitter is ook van mening dat overtreding zoveel mogelijk moet worden voorkomen door het plaatsen van afvalbakken,niet alleen bij het zwembad maar ook bij de banken in de singel aan de haven en op de wallen. De voorstraat en de parade zijn reeds voorzien van papiermanden. Het verbod tot het verontreinigen van het water is reeds geregeld in art. 109 van de algemene politieverordening. De heer de Lint vraagt of de politie opdracht krijgt om op te treden tegen overtredingen. De voorzitter zal opdracht verlenen op de naleving van het artikel ten nauwste toe te zien voor zover dat enigrins mogelijk is. Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad tot wijziging van de algemene politieverordening overeenkomstig het ontwerp van burgemeester en wethouders. Inmiddels heeft de voorzitter een motie van orde ontvangen, ondertekend door de heren W.J.Schuil,A.de Wit,H.Grootenboer,A.A. Kamp en G.N.de Lint waarin de oudertekenaars voorstellen na punt 15a van de agenda in te lassen een bespreking met betrekking tot de dienst openbare werken en alles wat daarmede samenhangt.

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 89