- 7 - Wijziging gem.begroting 1964. Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad tot vaststelling van de 13e en 140 wijziging van de gemeentebegroting voor het dienstjaar 1964» Verpachting Aangezien de gemeonto de per 1 januari 1964 van &oer percelen sectie Dr.A.de Mooy te Zwolle gekochte percelen bouwland Sectie D 149 D.nr.149 on 196. en 196 tegen de verwachting in - door do traag verlopende wijzigingsprocedure van hot uitbreidingsplan - nog niet in gebruik kan nemen, stelt het college van burgemeester en wethouders voor de betrekkelijke percelen alsnog to verpachten aan de oorspronke lijke pachter, do heer B.Dane, Stoenpad C 186, alhier. Do Grondkamer voor Noord-Brahant heeft blijkens schrijven van 4 augustus 1964 toestemming verleend tot een verpachting voor een kortere duur als de voorgeschreven pachttermijn. De pachter, de heer B.Dane, gaat akkoord met de bijzondere voorwaarden, waaronder de verpachting kan plaats hebben, alsmede mot de bedongen pachtprijs n.l. 1,5 ha. h f.100,en 2.62.10 ha, h f.200,In tctaal f.674,20. Het bericht daarover van Mr.N.G.Geelkerken, rechtskundige van de heer Dane, alsmede oen ontwerp-pachtcontract leggen burgemeester en wethouders over. De heer de Lint vraagt of een tegemoetkoming aan de pachter zal worden verleend als de opzegging op een ongelegen tijdstip valt. De voorzitter zegt dat het op de kaart rood gekleurde gedeelte wordt verpacht tot 1 augustus en het overige gedeelte tot 31 december 1964» De pachtwet regelt het toekennen van een vergoeding bij een tussentijdse wijziging. De heer Schuil heeft gezien dat de Grondkamer op 4 augustus rapport hooft uitgobracht en vindt het vreemd dat deze zaak nu aan de orde komt terwijl de pacht van het eerste gedeelte reeds op 1 augustus afliep. De voorzitter zegt dat dit door allerlei om standi ghe.de n in de lijn lag. Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad tot verpachting van de percelen, kadastraal bekend gemeente Willemstad,Sectie D nrs.149 ejx 196 aan de heer B.Dane overeenkomstig de bepalingen van het ontwerp-pachtcontract. Wijziging verordening regelende de bebouwing van de kom t.a.v. de Achterstraat Op grond van een in een vorige vergadering genomen besluit bieden burgemeester en wethouders ter vaststelling aan de wijziging van de verordening, regelende de aard der bebouwing en het gebruik der gronden in de bebouwde kom t.a.v. de Achterstraat volgens het door de stedebouwkundige opgemaakte ontwerp-plan. De heer Schuil is van mening dat het voorgelegde plan weer anders is dan het vorige. In een vorige vergadering is alleen gesproken o-.-er het parkeerterrein. De voorzitter zegt dat het plan is gewijzigd op voorstel van de raad. De heer Dekker heeft als eis gesteld dat hij een perceel grond wenste voor het bouwen van een eigen woning. Daardoor werd enige wijziging noodzakelijk. De heer Schuil stelt voor in de toekomst de bejaardenwoningen door te trekken op het parkeerterrein. De voorzitter zegt dat naderhand altijd nog wijziging mogelijk is.

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 88