De voorzitter zegt dat in het "besluit waarhij aan de houwhedrijven optie op de grond wordt verleend een termijn zal worden opgenomen, waarbinnen met de houw moet zijn begonnen. Verder vraagt de heer Schuil hij het bepalen van de uitgifteprijs er rekening mee te houden dat de grond voor particuliere houw is bestemd. De voorzitter zegt hiermee zeer zeker rekening te zullen houden. Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders. Wijziging Op advies van het Centraal Bureau inzake gemeenschappelijke verplaat- behandeling van gemeentelijke personeelsaangelegenheden d,d. 10 singskosten september 1964 nr.550, stellen burgemeester en wethouders voor de verordening.verplaatsingskosten-verordening te wijzigen overeenkomstig de bij genoemd schrijven overgelegde ontwerp-wijziging. Het betreft hier een bijdrage in te maken kosten bij aankoop van een eigen woning door ambtenaren, die er niet in slagen een passende woning te huren. Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders tot .vaststelling van de overgelegde ontwerp-vorordening. Wijziging In december 1963 is voor het vrije bedrijf het minimum -inkomen salaris- voor 1964 vastgesteld op f.100,per week.Voor het overheidspersoneel verordening.ontbrak een dergelijke regeling tot nu toe. Inmiddels heeft de Minister van Binnenlandse Zaken ook voor het rijkspersoneel een minimum-inkomen vastgesteld van f.434>20 per maand. Het Centraal Bureau inzake gemeenschappelijke behandeling van gemeentelijke personeelsaangelegenheden adviseert de gemeenten te handelen overeenkomstig het gestelde in de circulaire vando Minister. Burgemeester en wethouders stellen voor in deze gemeente eenzelfde regeling te treffen en leggen daartoe een ontwerp-besluit tot wijziging van de salaris-verordening over. Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad tot wijziging van de salarisverordoning overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders. In verband met de nacalculatie van de "trend" wordt aan de rijks ambtenaren over 1964 eon uitkering ineens verleend van 3naar de toestand op 1 september 1964» Burgemeester en wethouders stellen voor aan het daarvoor inaan- merking komend gemeentepersoneel eveneens een uitkering-ineens toe te kennen, met inachtneming van de richtlijnen, gesteld in de aan de gemeentebesturen gerichte circulaire van de Minister van Binnenlandse Zaken van 1 september 1964nr. AB 64/u l6T0,Dir.0.P.,hoofdafd. O.P.Z., afdeling bezoldiging, bureau III. Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad tot toekenning van een uitkering-ineens aan het gemeente-personeel, overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders. Toekenning uitkering- ineens aan gemeente- personeel.

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 87