- 5 - De verordeningen treden in werking op 1 januari 1965» Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overoenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van de ontwerp verordeningen Verkoop Bij schrijven van 1 juli 1964 heeft de heer R.C.Lodders de gemeente perceeltje verzocht een perceeltje grond, groot - 60 m2, grenzende aan zijn in grond aan ei^ ndom toebehorende woning Hofstraat 14? aan hem te verkopen. R.C.Lodders. De prijs van deze grond is blijkens de bij het herverkavelingsplan behorende prijzenkaart vastgesteld op f.3,50 per m^. Het perceeltje grond heeft voor do gemeente geen enkel nut. Burgemeester en wethouders stellen daarom de raad voor het verzoek van do heer Lodders in te willigen en aan hem te verkopen hot perceel sectie E nr. 950, groot - 60 m^, voor de prijs van f.3.50 per m2. Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders. Reservering Van de zijde van de Bohan Bouwgemeenschap N.V.te Utrecht en het bouwgrond, bouwbedrijf f .G.J.van der Flier en Zn. te Willemstad is het college van burgemeester en wethouders benaderd over reservering van bouwgrond op de z.g. poortweide. De eerstgenoemde verzoekt om 8 bouwpercelen voor de bouw van bungalow's en de tweede 6 bouwpercelen voor de bouw van 3 dubbele woningen met verdieping. Het college heeft beide aanvragers in principe medewerking toe gezegd, aangezien daarin naar de mening van het college voor de gemeente grote belangen zijn gelegen. De particuliere woningbouw, die in deze gemeente ver achter is gebleven, kan door de activiteiten van deze bouwbedrijven gestimuleerd worden. Anderzijds moet de gemeente wagen voor ongezonde grondspeculaties, die allerwege voorkomen. In verband daarmede stellen burgemeester en wethouders voor aan vragers via grondreserveringen gelegenheid te geven bouwplannen tot ontwikkeling te brengen. Het college zou de reserveringen willen binden aan een termijn van zes maanden, gedurende welke termijn aanvragers gelegenheid hebben bouwplannen in te dienen en de vereiste rijksgoedkeuringen aan te vragen. Indien daarna geen twijfel bestaat over de activiteiten en be doelingen van de bouwbedrijven kan optie op de grond worden ver leend. Zodra er sprake is van een officiële optie dienen aanvragers aan de gemeente een rente te vergoeden van 5i° van waarde van de grond, berekend naar de dan bekende uitgifteprijs. De later te verlenen optie zal naar de mening van het college ook gebonden moeten blijven aan termijnen. Op grond van het vorenstaande stellen burgemeester en wethouders voor de gevraagde grondreserveringen voor de duur van zes maanden te willen goedkeuren. De heer Schuil zegt dat in het voorstel een termijn van zes maanden is gesteld voor reservering van de grond.Gedurende die termijn kunnen bouwplannen worden ingediend en rijksgoedkeuring worden aangevraagd. Spreker vraagt of burgemeester en wethouders de garantie hebben dat men na het verkrijgen van de rijksgoedkeuring ook werkelijk gaat bouwen.

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 86