- 4 - f»350,per jaar5 f.250,per jaar; f. 2,per uur hij oefeningen f. 5»per uur hij daadwerkelijke hrandhestrijding,ongeacht de dag of het tijdstip waarop de werkzaamheden plaats vinden; d. aan de machinist-pomphedienerdie daarvoor een opleiding genoten heeft, kunnen burgemeester en wethouders een toelage verstrekken van f.150,per jaar. De heer H.Grootenhoer vindt het verschil van f.100,in de vergoeding van commandant en ondercommandant tamelijk groot, terwijl de ondercommandant volgens spreker de moeste werkzaamheden verricht De voorzitter zegt dat het in de praktijk wel meer voorkomt dat de ondercommandant meer werkzaamheden verricht, hoewel hot eigenlijk niet juist is. In vergelijking met andere gemeenten zijn de voorgestelde bedragen niet onjuist. De heer H.Grootenhoer stelt voor een verschil van f.50»aan te houden. De voorzitter zegt dat volgens het advies van de inspecteur het verschil in de minimum vergoeding f.120,en in de maximum vergoeding f.80,bedraagt. Burgemeester en wethouders zijn van oordeel dat een verschil van f.100,op grond daarvan aannemelijk is. De heer J.A.Dekkers merkt op dat ook rekening moet worden gehouden met een mogelijke functiewisseling, waardoor de werk zaamheden ook kunnen wijzigen. De heer G.N.de Lint brengt naar voren dat de verantwoorde lijkheid een rol speelt. De commandant draagt meer verantwoor ding dan de onder-commandant De heer A.de Wit vraagt of de commandant nog niet aan pensioen toe is. De voorzitter antwoordt dat de commandant reeds geruime tijd geleden ontslag heeft gevraagd. De heer Sjerp raakt steeds meer geoccupeerd met eigen werkzaamheden. Het is moeilijk een nieuwe commandant te vinden. De honorering is niet hoog maar een verschil van f.100, is naar de mening van de voorzitter gerechtvaardigd. De heer A.Kamp is het met de heer Grootenhoer eens. Hoewel spreker niets tegen de persoon van de huidige commandant hoeft, is hij van mening dat de ondercommandant meer verantwoording draagt De heer Schuil zegt dat teveel gelet wordt op de persoon. De functies moeten in ogenschouw worden genomen. De voorzitter brengt het voorstel in stemming. Met de heren Grootenhoer en Kamp tegen wordt het voorstel van burgemeester en wethouders aangenomen. Vaststelling Burgemeester en wethouders stellen voor de overgelegde nieuwe spaar- ontwerp-verordening betreffende een nieuwe spaarregeling voor het verordening gemeente-personeel vast te stellen, alsmede de ontwerp-verordening voor ambte- tot wijziging van deze spaarregeling. naren. Genoemde verordeningen zijn geheel conform de model-verorde ningen van het Centraal Bureau inzake gemeenschappelijke behandeling van gemeentelijke-personeelsaangelegenheden,toegezonden bij schrijven van 22 juli 19^4 nr.488 en 29 september 19^4 nI">575« a. commandant b. onder-commandant c. manschappen

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 85