- 3 - Benoeming leden adviescommissie alg.bi.j standswet Ingevolge artikel 2 van de verordening tot uitvoering van artikel 75 van &e Algemene Bijstandswet dient een commissie van advies bestaande uit 5 leden benoemd te worden. Deze benoeming geschiedt, ingevolge artikel 3 van genoemde verordening op voordracht van burgemeester en wethouders, na gepleegd overleg met de stands— en vakorganisaties. Nu deze organisaties zijn gehoord en een opgave hebben verstrekt van de namen van personen, die voor een even tuele benoeming in aanmerking komen, hebben burgemeester en wethouders de volgende dubbeltallen opgesteld: 1. Chr.Besturenbond Willemstad: 1. J.S.Nieuwkoop, C 9^ 2. B.A.Briesprong,Jan van Glymesstraat 13» 2. N.V.V. 1 D.v.d.Ree,Wi Hemde Zwijgerstraat 8 2. W.Ph.v.Endhoven,C 72 Vergoeding brandweer personeel 3. Noord-Brabantse Mij van Landbouw afd.Willemstad 4. Vereniging het Groene Kruis afd.Willemstad 1. J.L.v.d.SlikkeC 195 2. W.J.van Bis, C 200 1. P.J.v.Sliedregt Singel 3 2. ZrJ.G.Lankhaar,Jan van Glymesstraat 24- J.S.Nieuwkoop B.A.Briesprong B.v.d.Ree WPhvEndhoven J.L.v.d.Slikke W.J.van Bis P.J.v.Sliedregt ZrJGLankhaar H.Grootenboer A.de Wit C.P.Koekkoek Het 5e lid van de advies-commissie dient benoemd te worden trit de leden van de raad. Be uitslag van de schriftelijk gehouden stemming is als volgt 7 stemmen geen 4 stemmen 3 2 5 geen 7 stemmen 3 2 1 stem terwijl 1 blanco stem word uitgebracht. Hieruit blijkt dat de volgende personen zijn benoemd: J.S.Nieuwkoop, B.v.d.Ree, W.J.van Bis en zuster J.G. Lankhaar Voor de benoeming van een lid van de raad tot lid van de commissie moet een nieuwe stemming worden gehouden. Na schriftelijke stemming blijkt dat de heer H.Grooten boer 4 stemmen heeft verworven en de heer A.de Wit 3» zodat de heer H.Grootenboer is gekozen. Naar aanleiding van do voorstellen in een vorige raads vergadering en onder overlegging van het advies van de Bi strictsinpecteur voor het Brandweerwezen dd. 7 september 1964, stellen burgemeester en wethouders voor de verorde ning regelende de vergoeding voor het brandweerpersoneel m.i.v. 1 januari 19^4 vast te stellen als volgt:

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 84