- 2 - i. oen schrijven van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal en Rispen dd. 28 juli 1964-waarhij zij hun erkentelijk heid uitspreken voor de verleende bijdrage in de kosten van de muziekschool; j. een schrijven van een aantal ouders van leerlingen van de bijzondere lagere school aan de Stadsendijk en de kleuterschool in Helwijk dd. 13 juli 1964, inzake verkeersmaatregelen aan de Helsendijk en Stadsendijk alsmede een rapport van de rijkspolitie over de onder- werpelijke aangelegenheid; Naar aanleiding van de dankbetuiging van de muziekschool te Roosendaal vraagt de heer Schuil of de subsidie bestemd is voor de schooljeugd. De voorzitter antwoordt dat de jeugd in het algemeen hiervan profijt trekt, dus niet alleen de schooljeugd. Ten aanzien van het verzoek van een aantal ouders van leerlingen van de bijzondere lagere school aan de Stadsendijk en de kleuterschool in Helwijk om een snelheidsbeperking op de dichtbebouwde dijkgodeelten en do polderwegen in te voeren, stollen burgemeester en wethouders in hun prae-advies aan de raad' voor het adres voor kennisgeving aan te nemen, aangezien de door adressanten gevraagde verkeersmaatregelen, blijkens het overgelegde rapport van de postcommandant der rijkspolitie ongewenst of niet te verwezenlijken moeten worden geacht. De door de postcommandant uitgesproken wens om de wegkruisingen Zuid-Langeweg/Steenpad en Koningin Julianalaan/Steenpad tot voorrangs kruisingen te verklaren, zoals reeds met de kruising Roord-Langeweg/ Steenpad is geschied, heeft het college reeds besproken met de provin ciale waterstaat van Roord-Brabant Na. r aanleiding van dit gesprek heeft het college de provinciale waterstaat inmiddels verzocht het wegtraject Willemstad - Oudemolen tot vcorrangsweg te verklaren. Daarmede kan worden bereikt, dat allo wegkruisingen mot het Steenpad en de Stadsendijk voorrangskruisingen worden. Van de zijde van de provinciale waterstaat acht men deze op lossing juister en consequenter dan het incidenteel tot voorrangs kruisingen verklaren van enige wegkruisingen. Premie Bij schrijven van 22 juni 1964 heeft de heer C.M.Saarloos, woning wonen.-de Voorstraat 32, alhier, verzocht om met toepassing van de verbete- premieregeling woning erbetering en splitsing een bijdrage uit de ring gemeentekas te mogen ontvangen voor de verbetering van het pand CSaar- Voorstraat 30. loos. Blijkens de mede overgelegde brief van de provinciale direktie van de Volkshuisvesting en de Bouwnijverheid d.d. 5 oktober 1 64 komt het verzoek in aanmerking voor inwilliging bij de centrale direktie te 1s-öravenhage De heer Saarloos komt in aanmerking voor een premie ten bedrage van f.1333,33» waarvan 2/3 voor rekening komt van het rijk en 1/3 voor rekening van de gemeente Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders een bedrag van f.444,45 ^6 voteren.

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 83