Notulen van de vergadering van de raad der gemeente Willemstad, gehouden op donderdag 29 oktober 1964 te 19.30 uur ten gemeentehuize. Voorzitter: de edelachtbare heer P.B.Bouman Jr. Sekretaris: de weledele heer K.Dane. Aanwezig de leden: J.A.Dekkers, C.P.Koekkoek, G.N.de Lint, A.de Wit, W.J.Schuil,A.A.Kamp en H.Grootenboer. Opening: Na het uitspreken van het ambtsgebed deelt de voorzitter mede dat do volgende inwoners sedert de vorige vergadering aan de gemeenschap door de dood zijn ontvallen: Teunis Bossers, oud 84 jaar; Lena Janna Dane,oud 71 jaar; Arie Boelhouwers, oud 67 jaar en Jacoba de Wit, oud 62 jaar. De raad neemt een ogenblik stilte in acht. Nadat de voorzitter de heer A.de Wit heeft gecondoleerd met het over lijden van zijn zuster, heet spreker de leden hartelijk welkom op de vergadering. De voorzitter zegt met veel genoegen terug te denken aan de gezamelijke boottocht op 12 september j.l. naar het Brielse meer. Spreker dankt allen voor hun inbreng en hoopt dat de heer ^rootenboer en echtgenote een volgende keer ook aanwezig zullen kunnen zijn. Notulen 5 De notulen van de vergadering van 10 augustus 1964 worden zonder hoofdelijke stemming onveranderd vastgesteld. Ingekomen stukken a. b. f g- h. een schrijven van Gedeputeerde staten dd. 5 augustus 1964,G.nr. 99178, waarbij goedkeuring wordt verleend aan de 7e wijziging van de gemeente-begroting 1964 een schrijven van Gedeputeerde staten dd. 5 augustus 1964,G.nr. 99177» waarbij goedkeuring wordt verleend aan de 8e wijziging van de gemeente-begroting 1964» een schrijven van Gedeputeerde staten dd.19 augustus 1964,G.nr. 1872, waarbij goedkeuring wordt verleend aan de 9e wijziging van de gemeente-begroting 1964 een schrijven van Gedeputeerde staten dd. 26 augustus 1964>G.nr. 1871waarbij goedkeuring wordt verleend aan de 10e wijziging van de gemeente-begroting 19645 een schrijven van Gedeputeerde staten dd. 7 oktober 1964,G.nr. 3010, waarbij goedkeuring wordt verleend aan de 11e wijziging van de gemeente-begroting 1964 een schrijven van Gedeputeerde staten dd. 28 augustus 19ó4,G.nr. 757, waarbij goedkeuring wordt verleend aan het raadsbesluit tot wijziging van het Algemeen Ambtenarenreglement; een schrijven van Gedeputeerde staten dd. 22 september 1964,G.nr. 1930, waarbij goedkeuring wordt verleend aan het raadsbesluit tot wijziging van de salarisverordening; een schrijven van Gedeputeerde staten dd. 25 augustus 1964»G.nr. 99850, waarbij goedkeuring wordt verleend aan het raadsbesluit tot toekenning van huurcpmpensatie aan het gemeente-personeel; -1-

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 82