- 12 - De heer Kamp wil nog even één keer vragen wanneer de schutting achter de woningen in de Groenstraat zal worden gezet. De heer Dekkers zegt, dat besloten was een betonschutting te plaatsen, naar het is de vraag of dit gefinancierd kan worden. De heer Schuil stelt voor een afrastering van gaas te zetten met een li gusterheg., De voorzitter acht dit een goede en goedkope oplossing en zal hierover nader kontakt opnemen, aangezien op dit moment niet precies bekend is wat met de heer Herwig bij de grondruil is overeengekomen. De heer Kamp zegt, dat de rioolputjes voor de deuren van de woningen in de Groenstraat geweldig stinken en vraagt, of er iets aan te doen is. De heer Hartmans veronderstelt, dat de stankschermen niet goed liggen. Hiernaar zal worden gekeken. De heer Kamp vraagt, of het juist is, dat de heer Strootman aan de Bhaien- dijk een uitweg krijgt naar de Helsendijk en dat de oude uitweg vervalt. De voorzitter bevestigt dit. De verandering van uitweg is een gevolg van de aanleg van de nieuwe rijksweg. De heer de it zegt, dat de heer Ophorst een rekening heeft gehad voor het aansluiten van zijn huis op de riolering. De heer Hartmans zegt, dat Ophorst in moeilijkheden zat, omdat hij geen metselaar kon vinden. De aannemer Evers heeft toen de aansluiting gemaakt om Ophorst te helpen. De heer de ¥it vraagt, of de sloot bij W.Nouwen in de Achterstraat nog wordt gedempt. De heer Hartmans zegt, dat deze sloot niet in het rioleringsplan is opgenomen De heer Kamp merkt op, dat er indertijd over is gesproken om de sloot te laten dichten. De voorzitter stelt voor er geen halszaak van te maken en de sloot te laten dichtgooien. De heer de ¥it vraagt, of de heer ¥.van Dam bezwaren heeft ingediend tegen de wateroverlast op zijn terrein. De voorzitter zegt, dat hierover een schrijven is ingekomen, dat in behan deling is genomen. De heer de ¥it zegt, dat in een der vorige vergaderingen is gesproken over toestemming voor de bouw van Bogaerswoningen in Helwijk. Er is iemand, die hiernaar heeft geïnformeerd en men zou gezegd hebben, dat het niet kon. De voorzitter zegt, dat de bouw van dergelijke woningen in Helwijk wel mo~ gelijk is, als het uitbreidingsplan is goedgekeurd. De heer de Wit merkt op, dat de maaimachine voor het sportterrein niet goed werkte door een verkeerde afstelling. Een monteur van de Heide Maat schappij heeft de machine bijgesteld, maar het bleek, dat er een lager stuk was. De voorzitter zegt, dat de machine nooit goed afgesteld is geweest. Er is nu een monteur van de Roberine bij gevreest, die het lager zal vervangen door een nieuw. Tenslotte brengt de heer de Wit nog naar voren, dat het rooster in de straat voor het huis van A.Bons kantelt, omdat het iets te smal is. Dit kan gevaar opleveren. De voorzitter zal opdracht geven dit euvel te verhelpen. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Willemstad van ?9 OCT. 195^

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 81