- 7 - Wijziging Ambtenaren reglement. Aanvullend, subsidie Groene Kruis 1961-1962. Van het Centraal Bureau inzake gemeenschappelijke behandeling van ge meentelijke personeelsaangelegenheden is een advies ontvangen tot wijziging van het Ambtenarenreglement. Het betreft hier een aanvulling op een vorige wijziging met betrekking tot de overwerk-vergoeding, die om praktische redenen wenselijk wordt geacht. Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad tot wijziging van het Ambtenaren reglement overeenkomstig het advies van het Centraal Bureau inzake gemeen schappelijke behandeling van gemeentelijke personeelsaangelegenheden van 10 december 1963, nr. 602. Het bestuur van de vereniging "Het Groene Kruis" te Willemstad heeft in een schrijven van 3 januari 1964 het gemeentebestuur verzocht een aanvullen de bijdrage uit de gemeentekas te mogen ontvangen, aangezien de jaarrekenin gen van voornoemde vereniging over de jaren 1961 en 1962 sluiten met een nadelig saldo van resp. f. 3.814,99 en f. 4.124,24. Bij raadsbesluit van 17 februari 1958 heeft de gemeente zich jegens de bank verbonden garant te zijn voor al hetgeen de vereniging "Het Groene Kruis" terzake van een hypothecaire geldlening aan de bank verschuldigd zal worden, m.a.w. de gemeente is tegenover de bank borg voor de aflossing an rente vaneai hypothecaire geldlening voor zover zulks niet uit de exploitatie-rekeningen kan worden voldaan. Uit de overgelegde exploitatie-rekeningen blijkt, dat de vereniging "Het Groene Kruis" aanspraak kan maken op een aanvullende bijdrage ter grootte van de jaarlijkse annuïteit, die f. 2.085,94 bedraagt. Burgemeester en wethouders stellen voor dienovereenkomstig te willen be sluiten. In verband met de financiële toestand van de vereniging in het algemeen stelt het college mede voor om bezorgdheid uit te spreken over de ongunstige exploitatie-resultaten over de afgelopen jaren. Burgemeester en wethouders menen, dat het bestuur van de vereniging zich ernstig moet beraden over de ongunstige financiële toestand en zal moeten zoeken naar een uitbreiding van de inkomsten, wellicht door wijziging van het contributiestelsel, dat naar hun mening verouderd is. De heer G.N. de Lint, die sekretaris-penningmeester van de vereniging "Het Groene Kruis" is, zegt, dat het verzoek om aanvullend subsidie zo laat is ingediend als gevolg van zijn gezondheidstoestand. Spreker heeft gezien, dat het college van burgemeester en wethouders voorstelt alleen het bedrag van de annuïteit te vergoeden. De vereniging "Het Groene Kruis" beweegt zich op een ander niveau dan de andere verenigingen. Het werk omvat een stuk gezondheidszorg, dat zich steeds meer uitbreidt. De uitgaven liggen voor een belangrijk deel vast. De salaris sen worden bv. in den Haag vastgesteld. Met de financiële positie van de vereniging wordt geen rekening gehouden. Over verhoging van de contributie is reeds in het bestuur gesproken. Spreker wijst er op, dat de gemeente sinds de stichting van het gebouw het bedrag van de annuïteit nog niet heeft moeten betalen. De heer de Lint vraagt zich af, of het wel juist is deze instelling te behan delen als andere verenigingen De vereniging is geboren uti particulier initiatief en is langzamerhand uit gegroeid tot een overheidsinstelling. Ook de entingen worden thans door het Groene Kruis verzorgd, wat voor de administratie en de dokter veel werk mde- brengt. Het werk is van algemeen belang en wordt door de gehele gemeente gedragen. Van de 630 gezinnen in Willemstad zijn er nu 550 lid. Spreker is er van overtuigd, dat de contributieverhoging zal doorgaan, maar vraagt dan ook volledige subsidiëring van de gemeente

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 7