- 10 - Daarmede geeft U "blijk het met onze brief eens te zijn, aldus de heer Schuil. Spreker vraagt zich alleen af vrat deze jonge man bezielt om met minder salaris genoegen te nemen. De heer Hartmans merkt op, dat de woninghuur ook een rol speelt. De heer Eland betaalt nu f. 55?huur per week voor een eenvoudig zomerhuisje, terwijl geen definitieve woning in uitzicht kan worden gesteld. De voorzitter zegt, dat uit een gesprek met de sollicitantis gebleken, dat hij de voorkeur geeft aan een positie bij de overheid, omdat dit financieel meer houvast biedt. Nu moet hij van de ene aannemer naar de andere. De gemeente zal hem wel een woning moeten aanbieden. De heer Kamp zegt niet tegen de benoeming te zijn, maar vraagt of we niet teveel mensen in de gemeente krijgen, die bij voorrang een woning moeten hebben. De voorzitter is van gedachte, dat dit wel mee zal vallen. De heer de Lint is van mening, dat er voor een opzichter niet voldoende werk is. In feite bestaat er geen vakature. In het voorstel van burgemees ter en wethouders wordt de riolering genoemd. Dit werk is echter zo goed als klaar. Voor het bouwrijp maken van Helwijk liggen de cijfers reeds op tafel. Verder heeft de heer de Lint er bezwaar tegen, dat het voorstel enkele da gen voor de vergadering ter kennis van de raadsleden werd gebracht, zodat de raad geen informaties kon inwinnen. Ook is er geen voordracht opgemaakt van twee of meer personen. De voorzitter zegt, dat in feite deze vakature al langer bestaat. Deze zaak had al lang eerder moeten dienen. De heer Grootenboer zegt een andere mening te zijn toegedaan dan de heer de Lint. Er is reeds meerdere malen over gesproken, dat er een opzichter moet komen. Deze had er al twee jaar eerder moeten zijn. De gemeente heeft een opzichter hard nodig voor het toezicht op de nog uit te voeren bestratingen, het bouwrijp maken van gronden in Helwijk en de woningbouw. Spreker juicht het voorstel van burgemeester en wethouders toe. De heer Hartmans zegt, dat op 2.000 inwoners zeker 2 mensen nodig zijn. Naast het uitvoeren van nieuwe werken moet ook aandacht worden besteed aan de voorbereiding van nieuwe plannen. De voorzitter kan het niet met de heer de Lint eens zijn. Spreker vraagt zich af of men als bestuurslid nog langer de verantwoordelijkheid kan dragen. Xle moeten eindelijk uit de put komen, die langzamerhand een afgrond dreigt te worden. Het geeft geen pas, dat sommige zaken lang op afdoening moeten wachten. De gemeente moet in dienstverlening ook een voorbeeld geven. Het is nog niet bekend of de aansluiting aan de Zoomweg door de gemeente moet worden uitgevoerd. Als dit het geval zou zijn, brengt het weer meer werk mee Het voorstel kon niet eerder aan de raad worden toegezonden. Om te wachten tot de volgende vergadering was niet verantwoord. Soms zijn er zaken, die niet kunnen wachten. Spreker had liever een voordracht van bv. 4 personen aangeboden, maar het is nu eenmaal niet anders. De heer Schuil gelooft, dat het college van burgemeester en wethouders rechtstreeks in de lijn van de door de raadsleden geschreven brief handelt. Een architekt is te weinig in deze gemeente. In het verleden is het onder houd op verschillende punten tekort geschoten. Dat het college niet met een drietal kan komen, is vandaag aan de dag te verwachten. Het bevreemdt de heer Schuil alleen, dat dit voorstel niet eerder is gekomen, maar spreker wil daarover niet meer praten.

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 79