- 9 - Vaststelling Zonder hoofdelijke stemming "besluit de raad tot vaststelling van de 9e en 10e wijz, 9e en 10e wijziging van de gemeente-begroting voor het dienstjaar 1964 begroting 1964. Vaststelling verordening ex art. 29 en 38 Algemene Bij standswet. Gedeeltelijke ontheffing aanslagen hon denbelasting 1964. Benoeming op zichter ge meentewerken. Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad tot vaststelling van de verordening tot uitvoering van de artikelen 29 en 38 van de Algemene Bijstandswet, betreffende de behandeling van aanvragen om bijstand en de behandeling van de bezwaarschriften, overeenkomstig de door burgemeester en wethouders overgelegde ontwerp-verordening. De heer de Wit had voordrachten verwacht voor de benoeming van de leden der commissie, bedoeld in artikel 72 van de Algemene Bijstandswet De voorzitter zegt, dat, alvorens tot de opstelling van deze voordrachten kan worden overgegaan, burgemeester en wethouders eerst overleg moeten plegen met de besturen van de stands- en vakorganisaties. In verband met de vakantietijd is dit momenteel erg moeilijk. De heer A.W.Maris, wonende C 176 en J.Ardon, wonende Groenstraat 4» hebben verzocht om gedeeltelijke ontheffing van de opgelegde aanslag hon denbelasting 1964» aangezien zij sedert maart j.l. niet meer in het bezit zijn van een hond. Aangezien het door verzoekers gestelde juist is, stel len burgemeester en wethouders voor aan deze verzoeken te voldoen. Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad aan de heer A.¥,Maris en J.Ardon gedeeltelijke ontheffing te verlenen van hun aanslag hondenbelas ting 1964» resp, kohiernummer 59 en 2 voor een bedrag van elk f. 5» In verband met de sterk toenemende werkzaamheden van de gemeente- architekt, waardoor het hem niet mogelijk is zich met allerlei details in te laten, komt het burgemeester en wethouders noodzakelijk voor een op zichter/tekenaar bij gemeentewerken aan te stellen in tijdelijke dienst, die toezicht kan uitoefenen op de riolerings- en bestratingswerkzaamheden in de gemeente. Het college meent hiervoor een geschikte kracht te hebben gevonden in de heer R.H.Eland, geboren 18 september 1939 "te Lemsterland, thans wonende te Wijk aan Zee, die dit jaar examen hoopt te doen als afsluiting van de cursus Water, Spoor en Wegen bij het instituut P.B.N.A. De heer Eland heeft in de praktijk reeds ervaring opgedaan met riolerings- en bestratings werkzaamheden in Utrecht. Momenteel is hij al3 uitvoerder werkzaam bij de Keunemer Aannemers Combinatie te Beverwijk voor het leggen van 4»5 km riolering en straatwerk. Sollicitant kan ook landmeten, waterpassen en tekenen. Voor het salaris is op de begroting van de riolering een post uitgetrokken. Als de heer Eland voldoet, is het wellicht mogelijk hem in de toekomst een vaste aanstelling te geven, daar voor het bouwrijp maken van de poortweide en Helwijk een opzichter nodig zal zijn. Burgemeester en wethouders stellen de raad voor de heer R.H.Eland met in gang van 1 september 1964 te benoemen tot opzichter/tekenaar in tijdelijke dienst. De voorzitter zegt, dat de gemeente-architekt zich niet meer met alle din gen in kan laten. Burgemeester en wethouders voelen zich niet langer ver antwoord, dat de bestaande ongewenste toestand wordt gecontinueerd. In verband met de financiële positie van de gemeente, is een grootse uit breiding van openbare werken niet mogelijk. Het college wil trachten te bereiken wat haalbaar is. De heer Schuil is blijdat de voorzitter de woorden "ongewenste toestand" heeft laten vallen. - 10 -

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 78