- 8 - Wijziging salaris verordening. Het college ziet in de instandhouding van een Vormingscentrum voor de Nederlandse Strijdkrachten geen direkte taak liggen voor deze gemeente. Eenzelfde standpunt heeft het college ingenomen met betrekking tot een ver zoek van het Protestants Christelijk Vormingscentrum. Voor de goede orde merkt het college op, dat de gemeente wel een jaarlijks subsidie heeft verleend ten behoeve van de Stichting Militaire Tehuizen van het Humanistisch Thuisfront. Burgemeester en wethouders stellen voor het subsidieverzoek af te wijzen. De heer Schuil vindt het hard nodig, dat het subsidiebeleid op de helling wordt genomen. De voorzitter is het hiermede eens. Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders het verzoek af te wijzen. Nu de ambtenaar G.H. de Wit in militaire dienst is, is het, gezien de huidige regeling van de vaste bezetting van het sekretarie-personeel, niet mogelijk nog een ambtenaar in vaste dienst aan te stellen. Burgemeester en wethouders stellen daarom voor het aantal personen dat in artikel 1 onder 1 t/m 6 bedoelde funkties kan bezetten, te brengen van 5 op 6. Verder stelt het college voor de kleding-toelage van de gemeentebode, die al enige jaren f. 216,bedraagt, in verband met de vele prijsstijgingen in de afgelopen jaren te brengen op f. 400, Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders tot wijziging van de verordening tot regeling van de vaste bezetting en de bezoldiging van het ambtelijk personeel in dienst der gemeente Willemstad. Toekenning Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel huurcompensatie van burgemeester en wethouders aan het daarvoor in aanmerking komend gem.personeelgemeente-personeel, naast het salaris, een toeslag te verlenen als compen satie voor de huurverhoging per 1 juli 1964» op de voet van en met inacht neming van de richtlijnen, neergelegd in de aan de gemeentebesturen gerichte circulaire met bijlage van de Minister van Binnenlandse Zaken van 2 juli 1964> hoofdafdeling O.P.Z., afdeling bezoldiging, bureau Il/lII, nr. AB 64/U 1232. Toekenning premie woning verbetering W. Mar is J.Rossen. De heer W.Maris, C 173 en de heer J.Rossen, Kerkring 8, hebben ver zocht om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit de gemeentekas op grond van de promieregeling woningverbetering en -splitsing. Blijkens mededeling van de provinciale direktie van de Volkshuisvesting en de Bouwnijverheid komen deze verzoeken in aanmerking voor inwilliging bij de Centrale Direktie te s-Gravenhage. Van het Ministerie van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid is bericht ont vangen, dat de heer Maris in aanmerking komt voor een premie van f. 266,67 en de heer Rossen voor een premie van f. 396,67. Aangezien twee/derde van de premie voor rekening komt van het rijk en een/ derde voor rekening van de gemeente, stellen burgemeester en wethouders voor aan de heer Maris een bedrag van f. 88,89 en aaa de heer Rossen een bedrag van f. 132,22 toe te kennen. Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders. - 9 -

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 77