- 7 - a. de gronden telkens niet langer dan voor de tijd van een jaar mogen wor den verhuurd of in gebruik gegeven; b. burgemeester en wethouders telkens aan de raad mededeling doen van de op grond van dit besluit uitgeoefende bevoegdheid, in de eerstvolgende vergadering na ontvangst van de goedkeuring van Gedeputeerde Staten op de betrekkelijke besluiten. De heer Schuil vraagt zich af waarom hier delegatie nodig is. De voorzitter zegt, dat in bijna alle gemeenten voor dergelijke gevallen delegatie plaats heeft» Er schieten soms kleine stukjes grond over, die de een of ander wil benutten. Dikwijls moet dan een beslissing op korte termijn worden genomen. De heer Schuil vindt, dat de raad een vinger in de pap moet houden, vooral als het straks over veel grotere stukken gaat en stelt voor een grens aan te geven. Ook de heer de Lint is van mening, dat, wanneer de gemeente grotere stuk ken grond gaat aankopen, dit meebrengt, dat grotere stukken grond zullen worden verpacht. De heer A. de Wit zegt, dat de ervaring heeft geleerd, dat de oude pachter soms grond voor niets gebruikte. De heer Schuil zegt, dat burgemeester en wethouders vooruit kunnen bekijken, welke stukken grond voor verpachting in aanmerking komen. De voorzitter neemt het voorstel terug om een nadere grens aan te geven van de grootte der te verpachten percelen. Naar aanleiding van het overgelegde schrijven van Gedeputeerde Staten met betrekking tot het raadsbesluit van 6 februari 19^4 tot wijziging van de algemene politieverordening, stellen burgemeester en wethouders voor deze verordening te wijzigen overeenkomstig het overgelegde ontwerp-besluit. Alhoewel in een andere provincie de oorspronkelijk gekozen redaktie van art. 80, sub h, geen bezwaren ontmoette, acht het college de door Gedepu teerde Staten voorgestelde redaktiewijziging aanvaardbaar. De door Gedeputeerde Staten geopperde vraag wat in artikel 80, sub g, moet worden verstaan onder "bij herhaling" etc., l#gt naar de mening van het college ter beoordeling bij de politie en zal in de praktijk geen moeilijk heden opleveren. Na informatie bij het gemeentebestuur van Wassenaar, waar de politieveror dening op gelijke wijze werd aangevuld, is gebleken, dat de aanvulling van de verordening een gunstige werking heeft en geen moeilijkheden heeft op geleverd. Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad artikel 80, sub h, van de algemene politieverordening te wijzigen overeenkomstig het ontwerp-besluit van burgemeester en wethouders. Subsidie ver- Bij schrijven van 8 juni 1964 heeft de Stichting Humanistisch Thuis- zoek Stichting front te Bussum verzocht een subsidie uit de gemeentekas te mogen ontvan- Humanistisch gen ten behoeve van het Humanistisch Vormingscentrum voor de Nederlandse Thuisfront. Strijdkrachten te Driebergen. In aanmerking nemende het groot aantal subsidieverzoeken, waarmede het gemeentebestuur overstroomd wordt en anderzijds de vrij sobere begrotings positie van onze gemeente, menen burgemeester en wethouders, dat het toe kennen van nieuwe subsidies slechts in bijzondere gevallen moet plaats hebben. Wijziging algemene politie verordening. - 8 -

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 76