- 6 - 4- Aanfezien voor de realisering van het woningcontingent 1964 beschikt mZ Hi -L. m0e* worJe? over een hoeveelheid bouwgrond, die nog niet bouwrijp is ge naken Helwrjk* naakt, stellen burgeneester en wethouders voor over te gaan tot uitvoering Van overgelegde Plan» dat beoogt het bouwrijp naken van een gedeelte van de beschikbare grond in Helwijk. Ondat het uitbreidingsplan Helwijk nog niet is goedgekeurd en het plan tot het bouwrijp naken van de gehele oppervlakte daarop noet wachten, is het noodzakelijk het bouwrijp naken in twee gedeelten uit te voeren. De kosten van het eerste gedeelte, waarvan hans een plan net kostenbegroting wordt overgelegd, bedragen f. 104.037, e voorzitter zegt, dat Gedeputeerde Staten in uitzicht hebben gesteld, dat het plan Helwijk in septenber onder de loupe zal worden genonen. Eer het plan volkonen rond is, zal het nedio 1965 zijn. On de woningbouw niet te s agneren, noest dus een partieel plan worden genaakt, waartegen de stede- bouwkundige en Gedeputeerde Staten niet zullen ageren. De woningbouw noet de hoogste prioriteit hebben. De heer deLint vraagt, of dit gedeelte voldoende is on de toegewezen woningcontingenten te kunnen bouwen De voorzitter zegt, dat op het thans bouwrijp te naken gedeelte 20 woningen kunnen worden gebouwd. De andere 12 woningen komen nog in het oude gedeelte, De i\|.v. Velna zal op korte termijn met de bouw beginnen. d6 heer Schuil, dat de royale opzet van het gehele plan door de stedebouwkundige in dit gedeelte niet tot uitdrukking komt. De straten wor den slechts 5 m. breed. Er is geen rekening gehouden met parkeerstroken. verder is de afstand tussen de rooilijn van de huizen en de trottoirs slechts 3 m. Hoewel de heer Hartmans opmerkt, dat de straat even breed is als in het eerste plan en de voorzitter naar voren brengt dat de straten 1 m. breder zijn^dan in het oude plan Helwijk, blijft de heer Schuil van mening, dat de stralen met breed genoeg zijn, ondat parkeerhavens ontbreken. e eer Hartmans merkt op, dat er tussen de huizen genoeg ruimte is om te parkeren De heer de Lint vraagt zich af waarom de schuurtjes 15 m, van de woningen moe en staan. Is het niet noodzakelijk, dat men bij de woningbouw rekening houdt met het gemak voor de bewoners De voorzitter zegt, dat dit nu eenmaal voorschrift is om te voorkomen, dat tussen de huizen en de schuurtjes aanbouwsels verrijzen. De gemeente-architekt geeft hierna een toelichting op het plan aan de hand van de kaarten. De heer Schuil wil het straatprofiel verruinen en de achtertuinen inkorten. omdat achter de woningen genoeg grond beschikbaar is. De heer Hartmans zegt toe de zaak nog eens te zullen bekijken, daarbij rekening houdende met de overige bebouwing en de grondkosten onder hoofdelijke stemming besluit de raad een krediet van f. 104.037, te voteren ten laste van de begroting 1964 en het plan te aanvaarden met het voorbehoud, dat de gemeente-architekt zal trachten het straatprofiel te ver ruimen. Aangezien de gemeente in de toekomst eigenaar zal worden van meerdere binnen het goedgekeurde uitbreidingsplan gelegen gronden en daaruit ver scheidene verpachtingen over korte perioden kunnen voortvloeien, stellen urgemeester en wethouders in het belang van een vlotte afdoening -ran der gelijke kleine transakties voor de bevoegdheid tot het verhuren en in gebruik geven van gronden binnen een uitbreidingsplan in onderdelen te dele geren aan burgemeester en T/ethouders, onder bepaling dat: Delegatie aan b. en w. van kleine ver pachtingen.

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 75