- 4 - Ter uitvoering van het nieuwe uitbreidingsplan oost zal de gemeente veel grotere percelen moeten aankopen. De voorzitter zegt, dat het niet noodzakelijk is, dat de nieuwe uitbrei dingsplannen eerst in de kleine commissie worden gebracht. Bij het ontwer pen van de uitbreidingsplannen zal rekening worden gehouden met het struk- tuurplan drieprovinciëndam, al zal de stedebouwkundige van de gemeente dit niet zonder meer volgen. De heer de Lint gelooft, dat de aankoop van grond in Helwijk vlugger zou zijn gegaan, als de raad er achter had gestaan. De raad is echter steeds terughoudend geweest ten opzichte van het uitbreidingsplan. "Helwijk". De voorzitter is van mening, dat de gemeente met Helwijk niet omhoog hoeft te zitten. Er bestaat belangstelling van particulieren voor de bouw van Eengezinswoningen daar. We mogen de bewoners van Helwijk niet in de steek laten. De heer Grootenboer vraagt of achter in het uitbreidingsplan "Helwijk" kleine industrie kan worden toegelaten. De voorzitter zegt daar reeds over bezig te zijn. Als er één schaap over de dam is, volgen er meer. Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders 1. van de heer A. de Mooy, wonende te Zwolle, aan te kopen het perceel bouw land, kadastraal bekend gemeente Willemstad, sektie D 140, 141, 147, 148 en 195, groot 3.64.10 ha.,- 2. de koopprijs vast te stellen als volgt; grondprijs perceel D nr. 148, 2.28.00 ha. a f. 1,70 f. 38.760,-- overige percelen D nrs. 140, 141147 en 1951.36.10 ha. f* 1,50 f. 20.415.— Totaal f. 59.175, Verbeteren Groenstraat en Molenpad. Verhoging straatbe lasting. 3, tot het aangaan van een geldlening ter financiering van de aankoop van genoemde gronden. Burgemeester en wethouders bieden de raad een plan aan voor het ver beteren van de Groenstraat en het Molenpad met de daarbij behorende kosten- begroting. De totale kosten worden geraamd op f. 58.970, In aanmerking nemende een afschrijvingsperiode van 30 jaar, moet gere kend worden met een jaarlijkse last van f. 5.000,--. Dekkingsmiddelen voor dit bedrag kunnen niet gevonden worden in de gemeentebegroting, terwijl bij een onderhoud, dat is gevoerd met één der leden van Gedeputeerde Staten en het hoofd van de Ille afdeling van de Provinciale Griffie, is gebleken, dat de gemeente niet mag rekenen op een verhoogde uitkering uit het ge meentefonds voor dit doel. Burgemeester en wethouders menen, mede op grond van het onderhoud ter Provinciale Griffie, dat dekkingsmiddelen gevonden moeten worden door ver hoging van de straatbelasting. De percentages van de straatbelasting, die thans 5 en 10% bedragen, zouden opgetrokken moeten worden tot 7% en 14%, waardoor de opbrengst van de straatbelasting f. 3.840,-- hoger kan worden geraamd. Het nog resterende bedrag ad f. 1.160,kan gevonden worden door verlaging van de post onvoorziene uitgaven. - 5 -

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 73