- 3 - Dat ten westen van Willemstad verschillende percelen grond beschik baar zouden komen voor de rekreatie, zoals adressanten aanvoeren, is niet juist. De daar gelegen gronden zijn zonder uitzondering rijkseigendom en krijgen een andere bestemming dan die in de rekreatieve sfeer. Het gestelde in het derde bezwaarschrift van de heer C.Maris is niet juist, aangezien de bij de heer Maris in gebruik zijnde grond een bestemming heeft voor waterstaatkundige doeleinden en voor een klein deel voor bijzondere doeleinden. Overigens geldt met betrekking tot de bezwaren van de heer C.Maria het zelfde wat is aangevoerd tegen de bezwaren van de pachters van de oostelij ke buitengronden. Burgemeester en wethouders menen de raad niet anders te kunnen adviseren dan tot vaststelling van de ontwerp-plannen over te gaan en het bezwaar schrift van het Staatsbosbeheergedateerd en ingekomen op 29 juli 1964, niet ontvankelijk te verklaren, aangezien de termijn voor het indienen van bezwaren eindigde op 27 juli 1964. Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad: I. vast te stellen een herziening van het uitbreidingsplan der gemeente, vastgesteld bij besluit van de raad d.d. 2 mei 1947goedgekeurd bij besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant d.d. 21 januari 1948 G.nr. 455 S, omvattende een tweetal partiële wijzigingen van het uit breidingsplan in hoofdzaak, genummerd I en II, overeenkomstig de bij dit besluit behorende kaarten, nrs. H 469/4 en H 469/3 en bestemmingsbepa- II. aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid toe te kennen om ten aan zien van de partiële wijziging I in plaats of richting van de rooilijnen en wegen, geringe wijziging aan te brengen, wanneer dit met het oog op de praktische uitvoering, of door afwijking of onnauwkeurigheden in de kaarten noodzakelijk of nuttig is en voor zover daarbij geen belangen van derden kunnen worden ge schaad III. het bezwaarschrift van het Ministerie van Landbouw en Visserij, Staats bosbeheer, gedateerd en ingekomen op 29 juli 1964, niet ontvankelijk te verklaren. Grondaankoop De onderhandelingen met dr. A.de Mooy, Burgemeester van Rooysingel 14 wijk. te Zwolle, over verkoop aan de gemeente van een vijftal kadastrale percelen ouw- en v/eiland ter grootte van 3.64.10 ha., zijn succesvol voor de ge meente geweest. Betrokkene heeft zich bereid verklaard de percelen tegen de getaxeerde waarde aan de gemeente te willen verkopen. Blijkens het overgelegde taxatie-rapport wordt de totale verkoopwaarde getaxeerd op f. 59.175,-- Burgemeester en wethouders stellen voor de totale oppervlakte aan te kopen voor de getaxeerde waarde. Voor de financiering van de transaktie zal een geldlening dienen te worden afgesloten. Hoewel burgemeester en wethouders nog niet weten wie de geldgever zal zijn en welk rente-percentage zal gelden, stelt het college toch voor tot het aangaan van een geldlening te willen besluiten. De heer A.Kamp vraagt, of de grondprijs sinds de laatste aankoop hoger is geworden0 De voorzitter zegt, dat sommige gedeelten f. 0,20 per m2 duurder zijn. De heer Kamp zegt, dat het beter zou zijn geweest als de gemeente alles in eens had aangekocht. Dit zou goedkoper zijn geweest. De voorzitter is dezelfde mening toegedaan. - 4 - -LingGii p

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 72