- 2 - Vaststelling ontwerpplan nen I en II tot partiële herziening uitbreidings plan. 11. Een schrijven van Gedeputeerde Staten d.d. 10jun64» G.nr. 78»904» waar hij afwijzend werd beschikt op een verzoek ex art. 20 van de Wederop- bouwwet t.g.v. de heer J.C.Sneepj 12. Een schrijven van burgemeester en wethouders van Fijnaart d.d. 29jun64, waarbij een exemplaar toegezonden wordt van de door Gedeputeerde Staten goedgekeurde gemeenschappelijke regeling voor het ophalen van huisvuil'^ 13. Een schrijven van Gedeputeerde Staten d.d. 24jun64, waarbij goedkeuring wordt verleend aan het raadsbesluit d.d, inzake verhoging van het bedrag, waarmede in de verwaarborgingsregeling der F.O.G. wordt deelgenomen. De heer de Lint is van mening, dat Gedeputeerde Staten betere argumen ten hadden moeten gebruiken om goedkeuring te onthouden aan het besluit van de raad van 3 december 1963» tot toepassing van artikel 20 van de Wederop- bouwwet voor de bouw van een industriehal ten behoeve van J.C.Sneep. Het silhouet van Willemstad gaat toch verloren. De voorzitter zegt, dat het ene argument inderdaad sterker spreekt dan het andere. In vorige vergaderingen is hierover al uitvoerig gesproken, aldus de voorzitter. Komende van Helwijk is het silhouet van Willemstad nog wel te onderscheiden. De heer de Lint is van mening, dat dit niet het geval is. Alleen vanaf het water vertoont Willemstad nog een duidelijk silhouet. Terder wijst de heer de Lint nog op het gevaar, dat ontstaat door de nieuwe toegangsweg naar Willemstad te verbreden tot 30 m. Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad de ingekomen stukken voor ken nisgeving aan te nemen. Burgemeester en wethouders bieden de raad ter vaststelling aan een twee tal^ ontwerp-wijzigingen tot partiële herziening van het thans geldende uit breidingsplan in hoofdzaak, genummerd I en II. Bij de ontwerp-wijzigingen zijn begrepen de buitendijkse gronden ten westen en ten oosten van de kom der gemeente Gedurende de termijn, dat bedoelde ontwerp-wijzigingen ter inzage hebben gelegen, zijn de volgende bezwaarschriften ingekomen: 1. Het Waterschap "De Striene" te Klundert d.d. 17 juli 1964; 2. J.H.Boertjes cons, te Willemstad d.d. 7 juli 19645 3. C.Maris Czn. te Willemstad d.d. 24 juli 1964. Naar de mening van het college van burgemeester en wethouders is het eerste bezwaarschrift van het waterschap "De Striene" niet aanvaardbaar. De haven ter plaatse of het niet te dempen gedeelte daarvan kan een funktie vervullen in de rekreatieve sfeer. In dit verband merkt het college op, dat de bestemming van de gronden geen nadelige invloed kan hebben op de ontwatering van binnen waterschapsverband gelegen gronden, aangezien elke wijziging in de situatie ter plaatse, waar bij de afwatering of ontwatering in het geding komt, zich niet zonder toe stemming van het waterschap kan voltrekken. Het tweede bezwaarschrift van een aantal pachters is helaas niet voor in williging vatbaar. Waar hier sprake is van de behartiging van het algemeen elang in de ruimste zin des woordsmeent het collegedat aan de bezwaren van reklamanten niet tegemoet kan worden gekomen. Aangezien bij onteigening of pachtontbinding een wettelijk vastgestelde regeling voor schadeloosstelling wordt toegepast, zal aan de betrokken pachters een verantwoorde financiële schadeloosstelling worden verleend. - 3 -

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 71