Notulen van de vergadering van de raad der gemeente Willemstad, gehouden op maandag 10 augustus 1964 "te 19«30 uur ten gemeentehuize. Voorzitter: de edelachtbare heer P.B.Bouman Jr. Sekretaris: de'weledele heer K.Dane. Aanwezig de leden: J.A,Dekkers, W.J.Schuil, H.GrootenboerA. de Wit, G.N. de Lint, A.A.Kamp. Afwezig met kennisgeving: wethouder C.P.Koekkoek. Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Na het uitspreken van het ambtsgebed opent de voorzitter de vergade ring en heet de raadsleden hartelijk welkom. Hierna wordt een ogenblik stilte in acht genomen ter herdenking van Andrjp® de Vos en Maria L.C. Maris, beiden 75 jaar, die sedert de laatste vergade ring door de dood zijn weggenomen en die op hun wijze een aandeel hebben bijgedragen aan de gemeenschap. De voorzitter hoopt,dat de raadsleden in de vakantie weer nieuwe krachten hebben opgedaan om het werk van de gemeente voort te zetten. De notulen van de vergadering van 23 juni 1964 worden zonder hoofde lijke stemming onveranderd vastgesteld. 1. Een schrijven van Gedeputeerde Staten d.d. 24jun64, G.nr. 95187, waar bij goedkeuring wordt verleend aan de wijziging van het Algemeen Ambtenarenreglement 2. Een schrijven van Gedeputeerde Staten d.d. 24jun64, G.nr. 95188, waar bij goedkeuring wordt verleend aan een wijziging van de Arbeidsovereen- koms tenverordening 3. Een schrijven van Gedeputeerde Staten d.d. 1jul64, G.nr. 95195, waar bij goedkeuring wordt verleend aan een wijziging van de Verplaatsings kostenverordening! 4» Een schrijven van Gedeputeerde Staten d.d. 3jun64, waarbij goedkeur"?1"- wordt verleend aan het besluit van burgemeester en wethouders, rege lende de werkclassificatie en prestatiebeloning; 5. een schrijven van Gedeputeerde Staten d.d. 24jun64, G.nr. 95133, waar bij goedkeuring wordt verleend aan de 4e wijziging van de gemeente begroting 1964; 6. Een schrijven van Gedeputeerde Staten d.d. 9jul64, G.nr. 95680, ww- bij goedkeuring wordt verleend aan de 5© wijziging van de gemeente begroting 1964; 7. Een schrijven van Gedeputeerde Staten d.d. 15jul64, G.nr. 97115, waar bij goedkeuring wordt verleend aan de 6e wijziging van de gemeente begroting 196'! 8. Een schrijven van Gedeputeerde Staten d.d. 15jul64, G.nr. 95135, waar bij goedkeuring wordt verleend aan de 23e wijziging van de gemeente begroting 19635 9. Een schrijven van Gedeputeerde Staten d.d. 15jul64, G.nr. 95134, waar bij goedkeuring wordt verleend aan de 24e wijziging van de gemeente begroting 1963; 10. Een schrijven van Gedeputeerde Staten d.d. 15jul64, G.nr. 96889, waar bij goedkeuring wordt verLeend aan de 25 wijziging van de gemeente begroting 1963; - 2 -

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 70