r 6 - Wijziging salarisver ordening. schappelijke regeling, wordt bovendien een voorlopige raming van kosten van de exploitatie van de huisvuilwagen overgelegd. De totale kosten wor den geraamd op f, 21.750,voor de wagen met chauffeur, waarvan 1/5 deel ten laste van de gemeente Willemstad komt, hetgeen dus een bedrag vormt van f. 4.35O, Ter informatie delen burgemeester en wethouders nog mede, dat het ophalen van het huisvuil voor het jaar 1964 opnieuw gegund is aan A.van der Hooft. De aannemingssom bedraagt f. 4.300,Contractueel is vastgelegd, dat de gemeente zonder financieel nadelige gevolgen in de loep van dit jaar kan overschakelen naar de uitvoering van de gemeenschappelijke regeling. De van de ?an s°haffen wagen en de raming van de aanschaffingskosten (f. 56.000,heeft plaats gehad overeenkomstig advies van de technische afdelingen van de drie gemeenten. De heer W.J.Schuil merkt op, dat het ten laste van de gemeente Willemstad komende bedrag ad f. 4.350,nagenoeg overeenkomt met het bedrag, dat nu moet worden betaald als aannemingssom. De exploitatierekening is echter niet volledig. Er is geen rekening gehouden met de kosten van de beladers. Gaat de gemeente zelf de "beladers beschikbaar stellen De voorzitter zegt, dat uit het 2e lid van artikel 4 van de ontwerp-gemeen- schappelijke regeling blijkt, dat ook de gemeente Fijnaart de beladers be schikbaar kan stellen. De heer W.J.Schuil vraagt, of de voorzitter al enig idee heeft wat de totaal-kosten zullen zijn. De heer J.A.Dekkers antwoordt, dat dit nog niet is te zeggen. Het wordt in elk geval veel meer. De heer C.P.Koekkoek wijst er op, dat de exploitatie-opzet alleen betrekking ee op de vuilniswagen met chauffeur. Met beladers kan geen rekening wor den gehouden, omdat nog moet worden vastgesteld wie de beladers in de ver schillende gemeenten zullen zijn. De voorzitter merkt nog op, dat het mogelijk is, dat de centrale stortplaats xn de gemeente Fijnaart komt. De heer J.A.Dekkers is van mening, dat de beste oplossing zou zijn om het huisvuil centraal te beladen en centraal te storten. De voorzitter is het hiermede eens. Er zal evenwel nog nader overleg moeten worden gepleegd. Aangezien de vuilniswagen niet direkt te leveren is, zal het nog wel even duren eer de gemeenschappelijke dienst geëffectueerd kan worden Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders met de gemeenten Fijnaart en Heijningen en Klundert een gemeenschappelijke regeling te treffen voor het ophalen van huisvuil conform het overgelegde ontwerp. "'■n verband met de salarismaatregelen voor de Rijksambtenaren heeft de Minister van Binnenlandse Zaken de gemeentebesturen bij schrijven van 7 december 1963, M.A.B. 63/u 3015, geadviseerd voor hun personeel overeen komstige voorzieningen te treffen. Burgemeester en wethouders stellen daarom voor per 1 januari 1964 een nieuwe salarisverordening vast te stellen overeenkomstig het overgelegde ontwerp000 Naar aanleiding van een vraag van de heer A. de Wit zegt de voorzitter, dat over de diensttijdbevordering nader overleg zal worden gepleegd met de vak bonden. Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad tot vaststelling van de verorde ning tot regeling van de vaste bezetting en de bezoldiging van het ambtelijk ontwerp61 dienst der &emeen"te Willemstad overeenkomstig het overgelegde

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 6