Sluiting, - 6 - De voorzitter is blij dat ieder vrij uit kan spreken en verantwoordelijk heid wil dragen voor de toekomst. ¥e zullen er wel voor moeten zorgen, aldus de voorzitter, dat de bouwter reinen in 1967 klaar liggen. De heer A. de Wit zegt dat Helwijk er nooit gekomen zou zijn als de waters nood niet had plaats gevonden, gevolgd door een verbod om aan de dijken te bouwen. De mensen moesten wel in die buurt worden ondergebracht. De riool waterzuivering vormt voor Helwijk een probleem. Spreker vraagt of het de bedoeling is de wallen in het verlengde van de Hof straat te doorbreken. De voorzitter zegt dat het persgemaal de riolering van Helwijk moet inte greren. De toestand kan zo niet blijven, De heer Schut antwoordt dat uit de ontwikkeling na de ramp blijkt hoe de meningen zich wijzigen. Het was toen al een hele stap om de bouw aan de dijken te verbieden. In 1953 vonden we Helwijk al een hele verbetering. We hoeven ons hierover geen verwijt te maken, want de meningen wijzigen zich snel. Indertijd was Nieuwendijk een lang dorp langs de dijk. Na de watersnood werd een aardig plan gemaakt voor een kern achter de dijk. We zouden een dergelijk besluit nu niet meer nemen. In verband met het toenemend toeristisch bezoek van de westkant hebben we een doorbraak van de wal gepland in het verlengde van de Hofstraat. We menen dat U zo sterk staat, dat het tot een oplossing moet komen met de Stichting Menno van Coehoorn. De voorzitter acht het bedenkelijk om een zo gaaf vestingstadje te schaden. Spreker is van mening dat een doorbraak niet absoluut noodzakelijk is, omdat de stad te bereiken is langs het kustlicht en de haven. Deze laatste route is niet veel langer. De heer Schut zegt dat het hier om een detailkwestie gaat. Als het niet nood zakelijk blijkt te zijn, moet de vesting niet worden geschaad. Men is er van uitgegaan, dat de toeristen behoefte hebben aan een rechtstreekse verbinding van het bos met de stad. De heer de Lint is van mening, dat de doorbraak een mooie afsluiting zal vor men tussen de stad en de bunkers in de wal. De voorzitter zegt, dat de bunkers niet meer z*"hinderlijk zijn nu ze over groeid raken met gras. Tot slot dankt de voorzitter ir. Schut voor zijn bijzonder heldere toe lichting. Spreker is blij dat velen, ook uit omliggende gemeenten, zijn gekomen om deze vergadering bij te vronen en dat blijkt, dat het gemeenschapsgevoel groeit. Hierna sluit de voorzitter de vergadering. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Willemstad van jj Q Ayg De sekrete,ris, De voorzitter 1

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 69