7/e moeten Helwijk ruggesteunen en anderzijds de oostkant ontwikkelen. Een Bebossing van de westkant is inderdaad in studie. Afgaande op de hoge opritten, bestaat er geen gevaar dat Willemstad verscholen komt te liggen. Wat dat betreft is er meer te duchten van de windsingels, die de landbouwers oprichten. Het rekreatieplan-oost heeft goede levenskansen. De drukke scheepvaart, die nog intensiever wordt, vormt een gevaar voor de watersport, maar we zullen dit moeten accepteren. Dit gebied blijft voor het onderwijs georiënteerd op de stedengordelEr zullen meer goede verbindingen moeten komen. De verbindingen zijn thans hopeloos. Spreker hoopt vooral dat ook de B.B.A. dit ter harte neemt. De voorzitter zegt dat het college van burgemeester en wethouders aan de stedebouwkundige van de gemeente opdracht zal geven een uitbreidingsplan in hoofdzaak te ontwerpen. Spreker is van mening, dat met de uitbreiding aan de oostkant een begin moet worden gemaakt, ook al is Helwijk nog niet volgebouwd. Belangrijk is om tijdig voldoende grond aan te kopen. De voorzitter zal naar den Bosch gaan om te spreken over de traverse van de afbuiging van de Zoomweg. Bij de Rijkswaterstaat is men niet zo beducht voor het scheepvaartverkeer, wel voor het leggen van een pier in het Hollands Diep. De heer Schut zegt dat, hoewel men van Willemstad geen industrieplaats wil maken, dit niet inhoudt, dat elke vorm van bedrijvigheid moet worden ge weerd. Het is b.v. helemaal niet erg in een woonwijk een textielatelier of een dealer van auto's toe te laten. Er mag wel wat gemengd worden, maar met vaste hand. Spreker zegt de specifieke lokale problemen van Helwijk niet te kennen. Het is duidelijk dat de uitbreiding niet abrupt kan worden afgebroken. Wij vinden wel dat zo vlug mogelijk moet worden gestopt, des te gemakkelijker zal het aan de oostkant gaan. Dit klemt te meer bij toewijzing van kleine woningcontingenten Het druk bevaren water bij Willemstad vormt een kijkspel en legt inderdaad een beperking op aan de watersport, maar sluit deze sport niet uit. Het gevaar voor hoge bebossing aan de westkant is aanwezig, maar spre ker is niet bang, dat de waterstaat hieraan geen aandacht zal schenken. De windsingels hebben wel bezwaren. Er zal weinig aan te doen zijn. De voorzitter zegt dat de B.B.A. de busdienst van 9«50 uur heeft verzet naar 8.50 uur voor de kinderen, die de R.K,school te Fijnaart bezoeken. Zonder de gemeente er in te kennen, is de dienst van 7*50 uur vervallen, waarvan door de Mulo-leerlingen in de winter wordt gebruik gemaakt. De gemeente heeft hiertegen bezwaar gemaakt. Van de zijde van de B.B.A. heeft men verzekerd de dienstregeling in het najaar te zullen wijzigen. Na de ontsluiting van de N.W.hoek zal de B.B.A. de dienstregeling aan passen. De R.T.M. heeft reeds concessie gevraagd. Vergeleken met een gemeente als Standdaarbuiten zijn de busverbindingen hier nog niet slecht. De heer Koekkoek merkt op dat ir. Margry, de stedebouwkundige van de gemeente, een uitbreiding heeft gepland tussen Helwijk en de stad aan de oostzijde van het Steenpad. Het struktturplan voorziet in een uitbreiding oostelijk van Willemstad aan de Oostdijk. Zijn hiervoor speciale redenen Voorts vraagt de heer Koekkoek hoe groo het plan Oost ongeveer moet worden.

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 67