- 3 - Door deze zwaar wegende nadelen is de gedachte van Oranjestad naar ons gevoel veroordeeld, aldus spreker. We "beleven een tijd dat er weinig gemeenten zijn die niet graag industrie aantrekken of "belangrijk willen uitbreiden. Dit is menselijk. Stilstand ervaren we als achteruitgang. We moeten de zaken echter in groter verbahd zien en een verdeling toepassen. Fijnaart is geschikt voor de vestiging van industrie aan het water. Willemstad heeft iets uit het verleden meegekregen, wat zeldzaam is. Hier ligt een belangrijke taak. Dit geeft soms spanningen. Het leven vraagt betere wegen - straatverlichting - verruiming in bebouwing enz. Willemstad moet trachten het oude bezit op een waardige wijze mee te nemen. Daarom is een zekere kieskeurigheid gewenst. In het verleden is men te kwistig geweest met het strooien van huizen langs wegen, dijken en kruisingen. Zuiver theoretisch bezien wil een stedebouwkundige in een bepaald gebied alles samenvoegen tot een grote stad. V/ij stellen evenwel dat tradities, gevestigde verbanden, investeringen enz. niet in de steek kunnen worden gelaten. Er moet een zekere spanning blijven tussen een dorp en z'n periferie. De stedenband Breda - Roosendaal - Bergen op Zoom blijft de ruggegraat van West-Brabant De Rijkswaterstaat denkt aan bebossing van het gebied tussen de Volkerak- sluis en de stad. Het is wel zaak op te passen dat een endoordringbaar gebied wordt geschapen, waarachter Willemstad verscholen ligt, zodat we, komende over de brug, Wil lemstad zien liggen. Helwijk is een te kleine eenheid op korte afstand van Willemstad, da.t boven dien het landschap te veel vult. Reden om te zeggen dat Willemstad Helwijk niet verder uit moet breiden, maar de uitbreiding aan de oostkant van de stad moet projecteren. De voorzitter dankt de heer Schut voor zijn bijzonder mooi betoog. U bent geëindigd met Helwijk, waar wij eens begonnen zijn, aldus de voorzitter. Het gemeentebestuur is van plan Helwijk op de meest natuurlijke wijze af te ronden langs de kreek. Op die manier zou een min of meer leefbaar geheel ontstaan voor - 1.000 mensen. Bespreking. Na een kleine pauze vraagt de voorzitter of de raadsleden vragen hebben te stellen naar aanleiding van de toelichting van de heer Schut. De heer Schuil wil, afgaande op de bespreking en de lezing van dit rapport, niets liever dan een spoedige vaststelling van een struktuurplan Spreker is van mening dat Willemstad niet moet worden bestemd voor industri ële vestigingen. Welmoeten er vestigingsmogelijkheden zijn voor plaatselijke ondernemingen "Verder is de heer Schuil met de schrijvers van het rapport, van mening, dat Helvdjk ongelukkig is gekozen. Vandaar de wens zo snel mogelijk te komen tot de vaststelling van een struktuurplan. Gezien het plan van ir. Margry met zijn "open" bebouwing, ziet spreker niet in, dat er 1.000 mensen zullen kunnen wonen. niet Spreker is wel de mening toegedaan dat de bewoners van Helwijl^in de mist moeten blijven zitten. Het is jammer dat door het trage tempo van uitbreiding aan de oostkant nog niets kan worden gedaan. - 4 -

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 66