V Verslag van de vergadering van de raad der gemeente Willemstad, gehouden op woensdag 8 juli 1964 te 20.00 uur in gebouw "Irene". Voorzitter; de edelachtbare heer P.B.Bouman Jr. Sekretaris; de weledele heer K.Dane. Aanwezig de leden; J.A.Dekkers, C.P.Koekkoek, H.GrootenboerG.N. de Lint, A. de Wit, A.A.Kamp en W.J.Schuil. Opening. ha het uitspreken van het ambtsgebed opent de voorzitter de vergadering en stelt voor een ogenblik stilte in acht te nemen ter herdenking van Arie Schippers, oud 8 jaar, die bij een ongeluk om het leven is gekomen. De voorzitter heet de leden van de raad en de gasten hartelijk welkom in gebouw "Irene" en spreekt er zijn blijdschap over uit, dat alle raadsleden aanwezig zijn. opreker heet in het bijzonder welkom de heer ir. W.P.Schut, direkteur van het Instituut Stad en Landschap van Zuid-Holland, die met prof. Wieger Bruin het struktuurplan "Drieprovinciëndam" heeft samengesteld en hierop deze avond een toelichting zal geven. De voorzitter is verheugd, dat de heer Schut aan de uitnodiging van het gemeentebestuur gehoor heeft willen geven en meent dat Willemstad voor wat betreft de toelichting op het plan een primeur heeft. Na het serveren van een kopje koffie merkt de voorzitter op, dat dit rapport niet het eerste is verschenen. Vooraf gingen: Noord-Brabant in het Nieuwe Westen, een uitgave van de pro vincie Noord-Brabant; het Industrieel Ontwikkelingsplan voor West-Brabant (deel 1 en 2) van de Stichting Welvaartsbevordering West-Brabant en Aan de Rand van de Randstad, een rapport van het Sociologisch Instituut van de Ned. Hervormde Kerk. Spreker is blij, dat de gemeenten zich gezamenlijk oriënteren op de toekoms+ zodat men straks klaar kan zijn als de ontsluiting een feit is en dat de heer Schut hiertoe een steen wil bijdragen. De heer Schut bevestigt, dat Willemstad inderdaad de primeur heeft met de toelichting op het struktuurplan. Spreker behandelt eerst de vraag: wat is het wezen geweest van de opdracht Men heeft de behoefte gevoeld zich nader bezig te houden met de toekomst, daarbij overwegende dat het van groot belang is over grotere eenheden te spreken en te denken dan de plaatselijke gemeenschappen. Er zijn reeds veel rapporten gepubliceerd, ook van oudere datum dan de door de voorzitter ge noemde We wisten niet, aldus spreker, dat er reeds zoveel was gepubliceerd en dat er zoveel te vragen en te onderzoeken zou zijn in deze streek, die uit drie delen bestaat. Het is een compliment voor de gemeentebesturen, dat zij zich hebben willen laten voorlichten. Dit eist fantasie. Het leggen van een brug brengt niet automatisch een gunstige ontwikkeling van de streek met zich mede. Enkele voorbeelden hiervan zijn: Tolen, Vianen en Moerdijk. Alleen Alblasserdam maakte hierop een uitzondering. De welvaart ging daar stijgen door de vestiging van de Nederlandse Kabelfabriek. Geconcludeerd kan worden dat de streek zelf de handen uit de mouwen moet steken. Toelichting struktuurplan door ir. W.F. Schut - 2 -

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 64