De heer de Wit merkt op dat men op dat punt in de knel is gekomen, omdat de buizen onder de waterleiding door moesten. De voorzitter zal dit met de gemeente—architect bespreken. De heer A.Kamp vraagt of er al goedkeuring is ontvangen voor de bouw van woningwetwoningen. De voorzitter antwoordt dat do goedkeuring elke dag kan worden verwacht, nu de aannemingssom is verlaagd. De heer de Lint vraagt of de nieuwe keien voor de Voorstraat al op komst zijn. De heer Schuil brengt naar voren dat de keien vanuit Portugal in coasters worden vervoerd. De coasters kunnen niet in de haven terecht. De gemeente-architect zal een beroep doen op de rijks waterstaat voor het gebruik van de sluishaven. De heer de Lint vraagt of do stoepen en paaltjes in de Kerk- ring blijven bestaan. De voorzitter merkt op dat deze particuliere eigendom zijn. De heer de Lint zegt dat het gemeentebestuur destijds in de Landpoortstraat alle stoepen heeft opgeruimd, zodat er nu een gave straat ligt. Hoewel de voorzitter van mening is dat de Kerkring breed ge noeg is voor het verkeer, wat de heer de Lint betwijfelt, is spreker bereid met de gemeente-architect overleg te plegen om te bezien wat er, zonder al te zeer in te grijpen in het particulier eigendom, kan worden opgeruimd. De heer de Lint is van mening dat de bewoners wel bereid zullen zijn hun grond af te staan als de gemeente een trottoir legt De heer de Lint heeft geconstateerd dat de straatlantaarns vaak defect zijn en vraagt of de T.L.—buizen een korte levens duur hebben. De voorzitter antwoordt dat de lampen wat branduren betreft niet zo sterk zijn als de vorigehoewel het euvel ook vaak schuilt in versleten starters. Het stroomverbruik van de T.L.- buizen daarentegen is laag. Als dit opweegt tegen de kosten van het vernieuwen der lampen is het geen bezwaar, aldus de heer de Lint. Vervolgens oppert de heer de Lint het voorstel om de stukken grond, die door de plantsoendienst moeten worden onderhouden, tegen onkruid te laten spuiten. De voorzitter zegt dat de personeelsbezetting een groot probleem vormt. Overigens is men reeds begonnen met het spuiten tegen onkruid. De heer de Lint vraagt of de bermen van de sloot langs het Groene Kruisgebouw kunnen worden meegenomen. De voorzitter zegt dat dit particulier terrein is. Er is echter destijds afgesproken dat de gemeente de berm zou onderhouden, aldus de heer de Lint. De voorzitter zal het in gedachten houden. De heer Schuil stelt voor verschillende werkzaamheden uit te bestéden.De dienst is dan wat uit de zorgen. De voorzitter vindt dit voorstel zeer te overwegen waard. De heer de lint vraagt of het werk van de plantsoendienst soms moet blijven liggen alsgevolg van het beschikbaar stellen van krachten bij het aanleggen van de riolering.

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 62