- 6 - Gewone dienst inkomsten: f 1.173.970,04 uitgaven f 1.149.765,57 batig slot: f 24.204,47 Kapitaaldienst inkomsten: f. 2.634.301,44 uitgaven: f. 2.797.761,01 nadelig slot: f. 163.459,57 Rondvraag Re heer Grootonboor vraagt of reeds overleg is gepleegd met de heer G.oostdijk over de uitweg van de Folke Bernadottolaan. Re voorzitter zegt hiervoor nog geen tijd te hebben gehad maar deze kwestie binnenkort te zullen bespreken.. Verder vraagt de heer Grootenboer of er al iets bekend is over de bouwaanvraag van de heer J.C.Sneep. Re voorzitter antwoordt dat hij op 10 juni j.l naar den Bosch is geweest. Re heer van dienden heeft toegezegd binnen kort bericht te zullen zenden. Overigens is het antwoord nog niet ontvangen. Het is wel gebleken, aldus de voorzitter, dat alle bedrijven zich moeten vestigen in Helwijk. Op andere plaatsen zal vestiging niet worden toegestaan. Re voorzitter hoeft de heer Sneep hiervan op de hoogte gesteld, die evenwel heeft laten weten dit niet te aanvaarden. Re heer Schuil vraagt of het terrein in elwijk toch wel voor uitbreiding vatbaar is. Re voorzitter is van mening, dat wil er een harmonieuze verhouding ontstaan, hot terrein groter zal moeten worden. Re heer Schuil zegt het plan van ir.Margry met open bebouwing op losse schroeven komt te staan. Re voorzitter antwoordt dat de uitbreiding ten koste van de woningen gaat, maar een terrein van 1 ha. voor industrie is te klein. Het moet zeker 2 ha. worden. Re heer Koekkoek merkt op dat hot begrip industrie niet moet worden overtrokken. Het gaat alleen om kleinere bedrijfjes. Re grootte van het terrein is moeilijk te bepalen. Re voorzitter is er van overtuigd dat het terrein 2 ha. groot moet worden omdat de bedrijven anders te dicht op elkaar zitten. Re heer Schuil vraagt of de te bouwen woningen stroken met het plan van ir.Margry en of er in Helwijk nog een terrein bestemd wordt voor z.g.Bogaers-woningen. Re voorzitter antwoordt dat de plaats van de nieuwe woningen past in het door ir.Margry ontworpen plan. Er zal wel provisorisch een straat moeten worden aangelegd.Met de bouw van woningen in de f.16000,sector is rekening gehouden. Hiervoor is een terrein aangewezen. Re heer Grootenboer vraagt of het al bekend is wat do grond zal gaan kosten in Helwijk. Re voorzitter zegt dat de juiste prijs nog niet bekend is. Re prijs per m^ zal wel liggen tussen de f.16,en f.18, Re heer de Wit zegt te weten dat de Inspectrice van het kleuteronderwijs heeft geadviseerd de speelplaats van de kleuterschool Prinse Marijke te betegelen. Spreker heeft hier over in de raad nog niets gezien. - 7 -

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 60