- 5 - Burgemeester en wethouders stellen voor, voor het personeel in dienst dezer gemeente, overeenkomstige voorzieningen te treffen. Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad aan het daarvoor in aanmerking komend gemeente-personeel over 1963 uitkeringen ineens te verlenen, met in achtneming van de richtlijnen in de aan de gemeentebesturen gerichte circu laires, met bijlagen, van de minister van Binnenlandse Zaken van 5 december 1963, nr. AB 63/ü 2901 en nr. AB 63/U 2916, hoofdafdeling O.P.Z., afdeling bezoldiging, bureau III. Rekening-cou- Burgemeester en wethouders stellen voor met de N.V.Bank voor Nederland- rant overeen- sche Gemeenten overeen te komen, dat het krediet in rekening-courant inge- komst 1964. volge de overeenkomst, met de bank gesloten op 9 december 1950, voor het jaar 1964 wordt vastgesteld op f. 150.000,behoudens nader tussen partijen overeen te komen wijzigingen. Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders. Wijziging Al- Op verzoek van de raad heeft het college van burgemeester en wethouders gemene Poli- zich beziggehouden met maatregelen, die genomen zouden kunnen worden om de tieverordening.hinderdie door berijders van bromfietsen veroorzaakt wordt, te beperken. Het resultaat van dit beraad is geweest, dat nu voorgesteld wordt artikel 80 van de algemene politieverordening aan te vullen met de volgende bepaling: g. met een rijwiel met lopende hulpmotor zonder noodzaak hetzelfde of na genoeg hetzelfde weggedeelte bij herhaling te berijden; h. van een rijwiel met hulpmotor in de open lucht de motor te laten lopen anders dan v«or het berijden van dat rijwiel noodzakelijk is. De bedoeling van de aanvulling, vermeld onder letter g, is een einde te maken aan het rondjes rijden, zoals dat in verschillende delen van de gemeente door de jeugd pleegt te geschieden. De bepaling onder letter h sluit in, dat het voortaan verboden zal zijn, bij een stilstaande bromfiets de motor te laten ronken. Burgemeester en wethouders stellen voor deze wijziging van de algemene poli tieverordening vast te stellen. De heer G.N. de Lint vraagt of de politie op grond van de voorgestelde wijzi- ging, die ruim is omschreven, afdoende kan optreden. De voorzitter zegt, dat dit zonder twijfel het geval is. De wijziging is opgesteld aan de hand van een artikel in Verkeerstechniek van de A.N.W.B. De heer A. de Wit heeft eens nader geïnformeerd. Het blijkt, dat in de wegen verkeerswet wordt gesproken van een draaiende motor in plaats van een lopende motor, zoals in de voorgestelde bepaling. Verder zou de heer A. de Wit in de bepaling onder de letter h de woorden "zonder noodzaak" in willen lassen. De voorzitter voelt er wel voor deze door de heer de Wit voorgestelde wijzi gingen op te nemen en stelt voor, dat de omschrijving van de bepalingen nog nader zal worden bekeken. Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad tot aanvulling van artikel 80 van de algemene politieverordening in de zin van de door burgemeester en wethouders voorgestelde aanvulling, daarbij de omschrijving aan burgemeester en wethouders overlatende. Gemeenschappe- Burgemeester en wethouders bieden de raad een ontwerp-gemeenschappelijke lijke regeling regeling aan voor het ophalen van huisvuil in de gemeenten Pijnaart c.a. ophalen huis- Klundert en YYillemstad. Om de raad bovendien enig inzicht te verschaffen in vuü* ^-e financiële gevolgen voor onze gemeentevoortvloeiende uit deze gemeen- schappelijke regeling r

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 5