- 5 - Voorlopige vaststelling rekening en rekening woningbedrijf 1961. Vervolgens stelt de voorzitter de rekening van het woning bedrijf en de gemeenterekening dienstjaar 1961 aan de orde, welke rekeningen reeds door de raad zijn onderzocht. De heer de Wit zegt dat de commissie haar goedkeuring aan de rekening kan verlenen. Spreker dankt de ambtenaren voor het opmaken van de rekening. Op hoofdstuk VII, aldus de heer de Wit, is een bedrag van f.259,05 vermeld wegens pachtop- brengst van de grond, welke nu sportterrein is geworden. Voor ruim 2 ha grond is dit een laag bedrag. De voorzitter zegt dat dit bedrag betrekking heeft op een gedeelte van het jaar. De heer J.A.Dekkers merkt op dat de pacht achteraf werd geregeld, waardoor geen hoger bedrag kan worden bedongen. De heer A.Kamp vraagt waarom de pacht achteraf geregeld werd. De heer Koekkoek antwoordt dat dit een moeilijke zaak is omdat de gemeente niet weet wanneer ze de grond nodig heeft. De heer de Lint is van mening dat als er geen bezwaar bestaat tegen voortgezet gebruik van de grond, de pachtsom direct geregeld dient te worden. De voorzitter zegt dat hiermee in de toekomst rekening zal worden gehouden. Zijdelin gs komt hierbij de kwestie B.Dane- gemeente naar voren. De voorzitter deelt mede dat met de heer B.Dane overeen stemming is bereikt over de pacht van de door de gemeente aangekochte grond in Helwijk. De pachtprijs voor het op de tekening met rood aangegeven gedeelte bedraagt f.100,per ha en voor het overige gedeelte f.200,per ha. De voorzitter leest hierna de gestelde voor waarden voor. De heer de Lint betreurt dat ambtenaren het recht in eigen hand nemen. Door een tijdige regeling van de pacht was deze hele affaire niet nodig geweest. De voorzitter zegt dat de rechtskundige mr.Houben het recht van burgemeester en wethouders niet heeft bestreden. De heer Dane heeft van het college nog een brief ontvangen waarop hij niet heeft gereageerd. De heer J.A.Dekkers brengt naar voren dat in de brief, waarin het voortgezet gebruik werd toegestaan, werd gewezen op artikel 62 van de pachtwet. De heer Schuil is van mening dat het burgemeester en wethouders beter past het bootekleed aan te trekken. De voorzitter zegt dat de pachtsom in de toekomst vooraf zal worden geregeld. Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad tot voorlopige vasts'" Hing van de rekening van het woningbedrijf over 1961 met de volgende cijfers: exploitatierekening: baten en lasten f.88.416,97 rekening van kapitaalsontvangsten en -uitgaven: ontvangsten en uitgaven f.84.007,47 balans: debet en credit f.1.446.386,92 Eveneens zonder hoofdelijke stemming besluit de raad tot voorlopige vaststelling van de gemeente-rekening, dienstjaar 1961, met de volgende cijfers: - 6 -

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 59