- 4 - In verhand, met de opheffing per 1 januari 1964 van de prestatiebeloning is een wijziging noodzakelijk van het Algemeen Ambtenarenreglement voor het personeel in dienst der gemeente Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad,overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders, tot vaststelling van de ontwerp-verordening tot wijziging van het reglement voor de ambtenaren in dienst der gemeente Willemstad conform het ontwerp—besluit van het Centraal Bureau inzake gemeenschappelijke behandeling van gemeentelijke personeelsaangelegenheden, over gelegd bij schrijven van 19 mei 1964 no. 283. Bij schrijven van 26 mei 1964, ingekomen 28 mei 1964, heeft de heer C.van Dueren den Hollander, wonende alhier C 146,ver zocht om gedeeltelijke ontheffing van de hem opgelegde aanslag hondenbelasting 1964» aangezien zijn hond sedert april 1964 dood is. Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders aan de heer C.van Dueren den Hollander voornoemd, gedeeltelijke ontheffing te verlenen van zijn aanslag hondenbelasting 19645 kohiernummer 19> voor een bedrag van f.5, Vast stelling Burgemeester en wethouders stellen voor de overgelegde verordening ontwerp-verordening tot uitvoering van artikel 75 van de qx art.75 Algemene Bijstandswet betreffende het instellen van een com- Algemene Bi.i— missie van advies, vast te stellen. standswetWat betreft het benoemen van de leden van deze commissie verwijzen burgemeester en wethouders naar act. 3 van de betreffende ontwerp-verordening. In een volgende raadsver gadering zal het college met een voorstel komen tot het be noemen van de leden van de adviescommissie. De heer de Wit zegt dat volgens de Algemene Bijstandswet de raad het recht heefteen commissie van advies in te stellen, spreker heeft een briefje ingediend met namen, waarmede de andere raadsleden het eens zijn. De voorzitter leest de punten 2 en 3 van artikel 3 van de ontwerp-verordening voor, waaruit blijkt dat overleg moet worden gepleegd met de daar genoemde organisaties en de besturen van die organisaties in de gelegenheid moeten worden gesteld aanbevelingen voor de te benoemen personen in te dienen. Dit impliceert, aldus de voorzitter, dat .wij ineen volgende vergadering een voorstel ter tafel zullen brengen, Hu gaat het om het vaststellen van de verordening.Later over de benoeming van personen uit de door burgemeester en wethouders opgestelde voordrachten van 2 personen. Burgemeester en wethouders zouden graag zien dat ook een vertegenwoordiger van de Maatschappij van Landbouw en de C.B.T.B. in de commissie werd benoemd. In do ontwerp-verordening is het aantal loden uit do organisaties gesteld op 3. Dit zouden er dan 4 moeten worden, zodat er maar één plaats overblijft voor een raadslid. De raadsleden kunnen hiermee akkoord gaan. Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad tot vaststelling van de ontwerp-verordening tot uitvoering van art.75 van de Algemene Bijstandswet betreffende het instellen van een commissie van advies,waarin het aantal leden uit de organisaties wordt gesteld op 4. - 5 - Wijziging Algemeen Ambtenaren reglement Ontheffing honden - belasting.

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 58