- 3 - Medewerking ex art.72 L.O.wet 1920 t.b.v.C.N.S. Jubileum- bi.jdrage N.V.P.N.E.M. Wijziging gemeentebe groting 1961. De heer de Lint vindt dit Nederland op z'n smalst. De heer Schuil begrijpt niet wat Gedeputeerde Staten hiermee voor hebben. Spreker vraagt zich af of hier iets achter zit of dat men alleen een vinger in de pap wil houden. De voorzitter zegt dat er niets achter zit. Het gaat er alleen om dat de procedure van de Woningwet wordt gevolgd. Het plan moet in beide gevallen beoordeeld worden op zijn planologische merites. Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad tot vaststelling van de ontwerp-wijziging van het uitbreidingsplan in hoofdzaak. Bij schrijven van 28 maart 1964 heeft het bestuur van de vereniging "De School met de Bijbel" verzocht om overeenkomstig artikel 72 der Lager-onderwijswet 1920 medewerking te willen verlenen voor het aanschaffen van: T.L.verlichting f. 1285,20 naaimachine f. 222,— dia-projector tafel en scherm f 650,— 10 diasets f 185, cassette f 22,50 totaal f. 2364,70 Aangezien het verzoek billijk is te noemen en de normale eisen aan het onderwijs te stellen, niet worden overschreden, stellen burge meester en wethouders voor om de gevraagde medewerking te ver lenen overeenkomstig het advies van de Inspectrice van het lager onderwijs. Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad de gevraagde mede werking te verlenen. Onder overlegging van een schrijven van de afdeling Noord- Brabant van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten dd. 25 mei 1964) stellen burgemeester en wethouders voor de daarbij gevraagde bijdrage in de kosten van een jubileumgeschenk voor de N.V. P.N.E.M. ad 1 cent per inwoner, vonr onze gemeente overeenkomende met een bedrag van f.21,te willen voteren. De waarderende woorden over de Provinciale Noord-Brabantse Electriciteits-Maatschappijvervat in het verzoekschrift, kunnen burgemeester en wethouders onderschrijven. De heer de Lint vindt dit jubileum een mooie aanleiding voor de N.V.P.N.E.M. om iets te doen voor de achtergebleven gebieden. De voorzitter zegt te begrijpen dat de heer de Lint doelt op de baatbelasting en belooft hierover iets te zullen zeggen op de jubileumvergadering. Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders f.21,te voteren als bijdrage in de kosten van het jubileumgeschenk. Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van de 25e wijziging der gemeente-begroting, dienstjaar 1963. - 4 -

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 57