- 2 - Wijziging Bij de "behandeling van het raadsbesluit van 6 19^4 uithreidings- tot wijziging van het uitbreidingsplan in hoofdzaak, h.oft plan in de commissie voor de Gemeentelijke Uitbreidingsplannen hoofdzaak. ernstige bezwaren gemaakt tegen do redactie van artikel 2 van de bestemmingsbepalingen, behorende bij de partiële wijziging II (oostelijke buitengronden). De bezwaren betreffen in het bijzonder het bepaalde in de tweede zin van het artikel, waarin is gesteld dat burgemeester en wethouders voor de uitvoering der werken een verkaveling doen ontwerpen, welke de goedkeuring behoeft van Gedepu teerde Staten, zulks niettegenstaande het feit, dat de zakelijke inhoud van deze zin door de directeur van de Provinciale Planologische Dienst persoonlijk aan onze stede- bouwkundige werd gedicteerd. Hoewel een wijziging van de redactie van artikel 2 geen wijziging brengt in het plan als zodanig, was de Commissie niet te bewegen een eenvoudige redaktie-wijziging te accep teren, zodat geen andere weg openstaat dan de wijzigings procedure opnieuw aanhangig te maken. De redaktie van artikel 2 van de bestemmingsbepalingen is thans in overeen stemming gebracht met het standpunt van de Commissie door te stellen, "Op de als zodanig bestemde gronden zal niet mogen worden gebouwd, voordat deze bestemming in een uit breidingsplan in onderdelen zal zijn geregeld en dit uitbreidingsplan in onderdelen de goedkeuring van Gedepu teerde Staten zal hebben verkregen". Burgemeester en wethouders betreuren de gang van zaken ten zeerste en hopen alle middelen te baat te nemen om de pro cedure te verkorten. Op grond van het vorenstaande stellen burgemeester en wethouders voor de ontwerp-wijziging opnieuw ter openbare kennis te doen brengen. De voorzitter veronderstelt dat de raadsleden met ver bazing hebb n kennis genomen van de beslissing der Commissie. Een inside-information zou voldoende zijn geweest. Theoretisch heeft men natuurlijk volkomen gelijk. De voor zitter heeft wel kunnen bewerkstelligen dat het besluit in de vergadering van 9 juni werd behandeld in plaats van 9 juli. Hiermede is dus iets tijd gewonnen. De voorzitter heeft inmiddels een afspraak gemaakt met de dijkgraaf van het waterschap 11 de Striene" om dit geval te bespreken. - 3 -

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 56