Notulen Van de vergadering van de raad der gemeente Willemstad, gehouden op dinsdag 23 juni 19&4 "te 19^30 uur ten gemeentehuize Voorzitter: de edelachtbare heer P.B.Bouman Jr. Sekretaris: de weledele heer K.Dane Aanwezig de leden: J.A.Dekkers, C.P.Koekkoek, W.J.Schuil, H.Grootenboer, A.de Wit, G.N.de Lint en A.A.Kamp. Opening: Notulen. Ingekomen Stukken. Na het uitspreken van het ambtsgebed opent de voorzitter de vergadering en heet de raadsleden hartelijk welkom. De voorzitter deelt mede, dat op 8 juli a.s. de Directeur van het Instituut Stad en Landschap van Zuid-Holland,ir.W.F. Schut, naar Willemstad komt om een toelichting te geven op het structuurplan Drieprovinciëndam in een openbare raadsvergadering, die in gebouw "Irene" zal worden gehouden. Voorts deelt de voorzitter mede, dat de Provinciale Directie van de Volkshuisvesting en Bouwnijverheid heeft bericht dat het contingent van 12 woningen voor 19^4 met 6 woningen is verhoogd, als gevolg van het gebruik maken van een door de minister goedgekeurd keuzeplan. De voorzitter stelt de notulen van de vergadering van 2 juni 1964 aan de orde De heer Schuil merkt op dat op bladz. 4 staat vermeld: Na verschillende manipulaties van burgemeester en wethouders en gemeente-ambtenaren komt men nu met het voorstel enz. Ik schijn daarbij iets gezegd te hebben, aldus de heer Schuil, ten nadele van de secretarie-ambtenaren, hoewel ik me er niet van bewust ben en het niet in de notulen staat vermeld. Als ik zoiets heb gezegd, dan heb ik dat niet zo bedoeld. Ik heb alle lof voor de snelheid van werken van de seore- tarie-ambtenaren. De voorzitter stelt deze opmerking bij-zonder op prijs. Zonder hoofdelijke stemming worden de notulen van de ver gadering van 2 juni 1964 onveranderd vastgesteld. Vervolgens komen de notulen van de vergadering van 9 juni 1964 aan de orde Naar aanleiding van bladz.11 van de notulen, waar gesproken wordt over een wandelpad langs de oever van het havenhoofd naar de vuurtoren, zegt de heer Schuil dat hij ook heeft voorgesteld dat de gemeente zou trachten het perceel grond, in pacht bij W.Lodders, in eigendom te verwerven. De heer A.Kamp zegt naar aanleiding van zijn opmerking over het ophalen van huisvuil aan de Helsendijk, dat hij ook heeft geattendeerd op het feit dat de heer J.C.Polak aan de Stadsendijk met het huisvuil geen raad weet. Zonder hoofdelijke stemming worden de notulen van de vergadering van 9 juni 19^4» behoudens bovengenoemde opmer kingen, onveranderd vastgesteld. Bij Koninklijk besluit van 23 april 1964 110.7 is goed keuring verleend tot 1-1-1970 aan de verordening op de heffing van havengeld in de gemeente Willemstad, vastgesteld in de vergadering van de raad d.d. 26 april 19^3 - 2 - A

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 55