- 10 - De heer A.Kamp vraagt of er een regeling kan worden getroffen voor het ophalen van huisvuil aan de Helsendijk. De bewoners weten niet meer waar ze met het vuil moeten blijven. De politie is er al te pas geweest. De voorzitter zegt dat het wel mogelijk is om de Helsendijk bij de ophaal dienst te betrekken. Dan moeten alle bewoners worden ingeschakeld. Spreker vraagt zich af of de bewoners dit in het algemeen wel willen. De voorzitter stelt voor dat er een enquête zal worden gehouden en dat burgemeester en wethouders zich daarna over dit punt beraden. De heer A.Kamp zegt dat de schutting achter de 4 woningen in de Groen straat nog niet is opgetrokken. De heer J.A.Dekkers antwoordt dat pas geleden een prijsopgaaf is ingediend, die evenwel aan de hoge kant is. De heer G.N. de Lint vraagt of alle panden in de gemeente nu zijn aange sloten op de riolering» De heer J.A.Dekkers zegt dat nog niet alle panden zijn aangesloten. Er zijn nog enkele moeilijke gevallen, die de architekt tot het laatst wil bewaren. De heer G.N. de Lint is van mening dat het neer in de lijn ligt eerst de aansluitingen te maken en dan de sloten te dempen, opdat de open riolen zo Vj-Ug mogelijk verdwijnen. Kort geleden waren enkele panden in de Konin gin Wilhelninalaan nog niet aangesloten. De heer J.A.Dekkers stelt voor dat de architekt deze gevallen voorlegt aan burgemeester en wethouders. De voorzitter is het hiermede eens. De heer J,A.Dekkers zegt dat er nog kontakt moet worden opgenomen met het Ministerie van Defensie over het schoon maken van de sloot langs het Mauritshuis, Wanneer deze sloot niet wordt schoongemaakt, bestaat de kans dat de Kerksloot weer vervuilt. De heer H.Grootenboer vraagt of er al een oplossing is gevonden voor een uitweg voor de bewoners van de Folke Bernadottelaan. De voorzitter zegt dat de provincie palen heeft laten uitzetten voor de nieuwe weg. Momenteel is er een inkoper van de provincie bezig te trachten de gronden bij minnelijke schikking te verwerven. Spreker hoopt van harte dat niet tot onteigening behoeft te worden overgegaan. De heer G.N. de Lint heeft gehoord dat het tracé van de weg wordt verlegd. De voorzitter zegt uit tekeningen te hebben gezien, dat de weg breder wordt dan aanvankelijk ce bedoeling was. De heer H.Grootenboer zegt dat hij meer doelde op de uitweg voor voetgan gers. Spreker meent te hebben begrepen dat de heer G.Oostdijk wel bereid is een regeling te treffen. De voorzitter zal met Oostdijk overleg plegen. De heer H.Grootenboer vraagt of er nadere bijzonderheden bekend zijn over het geschil tussen de heer B.Dane en de gemeente over het grasgewas. De voorzitter zegt op deze zaak te zullen terugkomen in de vergadering van 23 juni a.s., aangezien er nog geen vergadering van burgemeester en wethouders is geweest. Vervolgens vraagt de heer H.Grootenboer of er al iets bekend is over de bouwaanvraag van de heer J.Sneep. De voorzitter antwoordt dat hij de volgende dag naar den Bosch gaat voor een bespreking met de heer van Lienden en de planologen. Het schijnt een vrij moeilijke affaire te zijn, aldus de voorzitter. De heer G.N. de Lint merkt op dat het reeds een half jaar is geleden, dat de bouwaanvraag werd ingediend. Er moet eindelijk een antwoord komen. - 11 -

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 53