- 9 - De heer A. de Wit heeft gezien, dat de gedempte sloten in de kom der gemeente worden betegeld. In Helwijk zijn de paden echter nog niet van tegels voorzien, terwijl het daar dringend nodig is. De voorzitter antwoordt in de mening te verkeren, dat de tegels in Hel wijk al zijn gelegd. Hij zal dit hespreken met de gemeente-architekt. De heer A. de Wit vraagt of de grasmaaimachinedie voor het sportveld werd aangekocht, uitsluitend voor het sportveld wordt gebruikt of ook voor andere doeleinden, De voorzitter zegt dat, zolang de tuinman geen assistentie krijgt, het zaak is dat hij zich snel kan verplaatsen. De machine wordt ook voor an dere objecten gebruikt uit een oogpunt van werkbesparing. De heer G.N. de Lint brengt naar voren dat het voor de machine slecht is om er mee heen en weer te rijden. De voorzitter wil een lans breken voor de omstandigheden, waaronder de plantsoendienst ijioet werken. De dienst is onderbemand. De eerste opzet was om de machine alleen voor het sportveld te gebruiken. In de toekomst zal hiermede ook rekening worden gehouden. De heer A. de Wit zegt dat het tijd wordt dat de noodwoningen worden op geruimd. De jeugd is er steeds bezig. Na verloop van tijd blijft er niets van over. De voorzitter vindt dit heel erg. De padvinderij kan de woningen overnemen voor een bedrag van f. 300,per woning. Het Ministerie van Volkshuis vesting en Bouwnijverheid heeft reeds toestemming verleend. De voorzitter vindt het bedrag overtrokken. De heer A. de Wit vraagt of er al een plaats is gevonden waar de woningen kunnen worden weggezet en of de gemeente in de kosten van verplaatsing kan bijdragen. De voorzitter zou de woningen aan de padvinderij willen overdragen voor een bedrag dat niet te diep in de portemonnaie tast. De inspekteur der Domeinen heeft geen bezwaar tegen plaatsing van de wo ningen tussen de Singel en de vuilnisbelt. De raadsleden achten deze plaats minder geschikt. De voorzitter zegt te hebben gedacht aan het stuk grond bij de grote Sin gel aan de Westdijk waar voorheen het zanddepot lag. Spreker wil hierover nog praten met de Stichting "Menno van Coehoorn". De heer W.J.Schuil vraagt of Menno van Coehoorn bezwaren had. De voorzitter antwoordt dat deze Stichting enige bez?/aren had. Spreker is van mening dat er na een bespreking over deze kwestie wel een oplossing kan worden gevonden. Met het aanbrengen van een beplanting is er wel iets te bereiken. De heer A. de Wit is van mening dat de huldiging van de heer M.Schippers wat karig is gevreest. Men had zijn vrouw ook uit kunnen nodigen en haar een bloemetje kunnen geven. De voorzitter vindt dat hierover niet te veel meer gepraat moet worden. Voor de heer Schippers was het een eclatante verrassing. De heer A. de Wit wijst er op dat het terrein van de heer W. van Dam in de Groenstraat ten opzichte van het opgehoogde terrein van de gemeente laag is gelegen. Het gevolg is dat het terrein van de heer van Dam water overlast krijgt door toedoen van de gemeente. De voorzitter zegt dat deze kwestie zal worden bekeken. Tenslotte merkt de heer A. de Wit nog op dat op het pad achter de woning van de heer den Hollander in de Groenstraat de brandnetels erg hoog staan. De voorzitter zal dit doorgeven. - 10 -

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 52