- 8 - Bij schrijven van 29 april 1964AB 64/U 819Dir.O.P., hoofdafd. O.P.Z., afd. Bez., Bur. Ill, heeft de Minister van Binnenlandse Zaken medegedeeld dat deze regeling met ingang van 1 april 1964 als vervallen wordt beschouwd, zodat afstemming hierop niet meer mogelijk is. Aangezien echter de salarissen van de leerling-ambtenaren per 1 januari 1964 nog niet zijn verhoogd, is dit bij wijziging alsnog gebeurd. Er is een verhoging van ongeveer 12$ aangehouden. Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad tot vaststelling van de ver ordening tot wijziging van de verordening tot regeling van de vaste bezet ting en de bezoldiging van het ambtelijk personeel der gemeente Willemstad overeenkomstig het door burgemeester en wethouders overgelegde ontwerp besluit. Bij schrijven van 19 maart 1964 verzoekt het gemeentebestuur van Roosendaal en Nispen om een bijdrage in de ten laste van die gemeente ge bleven kosten van de Stichting Boosendaalse Muziekschool over het cursus jaar 1962/1963. Ten laste van de gemeente Roosendaal ca. komt een bedrag van ruim f. 146, per leerling. Hierin wordt een bijdrage gevraagd van f50»Per leerling. Aangezien uit de overgelegde bescheiden blijkt, dat 3 leerlingen uit deze gemeente gedurende het cursusjaar 1962/1963 4e Roosendaalse Muziekschool bezochten, waarvan één gedurende 3/4 gedeelte van dat jaar, stellen burge meester en wethouders voor de gevraagde bijdrage ad 2f- x f. 50, f» 137,50 te willen verlenen. Op vragen van enkele raadsleden licht de voorzitter toe, dat het hier een streekschool betreft met een scala van mogelijkheden, o.a. studie voor cello - orgel - piano - trompet - viool enz. Een dergelijk instituut kost handen vol geld. De heer G.N. de Lint vraagt of de gemeente in het verleden ook heeft bijgedragen. De heer C.P.Koekkoek zegt dat dit niet het geval is, omdat voorheen geen leerlingen uit deze gemeente de muziekschool bezochten. De heer W.J.Schuil meent te hebben gelezen dat het subsidie alleen wordt betaald voor scholieren die de muziekschool bezoeken. De heer J.A.Dekkers zou niet graag iemand van bv. 16 jaar uit willen sluiten, die geen school meer bezoekt. Zo iemand zou wel lid kunnen zijn van een plaatselijke muziekvereniging. Aangezien uit de stukken niet blijkt of het hier al of niet om scholieren gaat, zal de voorzitter hiernaar bij de gemeente Roosendaal informeren. Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders de gevraagde bijdrage ad f. 137,50 te verlenen. Rondvraag. De heer A. de Wit zegt dat, volgens de Algemene Bijstandswet, de raad het recht heeft een commissie van advies te benoemen. De voorzitter wil hierop nader terugkomen in de raadsvergadering van 23 juni a.s. Een voorstel over dit onderwerp ligt al gereed. De heer A. de Wit zegt dat in de woning van P.Rijndorp de douchecelkraan lekte. Er is een andere kraan aangebracht, maar deze geeft geen water. De voorzitter antwoordt dat de bewoners een onderhoudsformulier in moeten dienen bij de gemeente. De zaak wordt dan spoedig in orde gebracht. - 9 - Bijdrage kosten muziek onderwijs.

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 51